Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Κραυγή Αγωνίας Αγιορειτών Πατέρων

images.jpeg
Κραυγή ἀγωνίας Ἁγιορειτῶν Πατέρων
Εἴμεθα μιὰ ὁμάδα ἀπὸ Ἁγιορεῖτες Πατέρες, ποὺ κατοικοῦμε ἐκτὸς Ἱερῶν Μονῶν σὲ ἐξαρτήματα, ὅπως Ἡσυχαστήρια, Κελλιά, Καλύβια καὶ Ἐρημητήρια. Τὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ τὴν δημοσιεύουμε, ὡς διαμαρτυρία γιὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν Πατρίδα μας καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος, τὸ «Περιβόλι τῆς Θεοτόκου». Ξεκαθαρίζουμε τὶς θέσεις μας ὅτι δὲν συμφωνοῦμε μὲ ὅσα γίνονται τὸν τελευταῖο καιρὸ καὶ κυρίως οἰκουμενιστικὰ καὶ νεοεποχίτικα. Τὰ θέματα, μὲ τὰ ὁποῖα δὲν συμφωνοῦμε εἶναι τὰ κάτωθι:
• Οἰκουμενιστικὲς ὑποδοχὲς Πατριάρχου χωρὶς καμιὰ διαμαρτυρία τῶν Ἱερῶν Μονῶν, τῶν Ἱερῶν Σκητῶν καὶ ἄλλων Σεμνείων. Ὑποδοχὴ Οἰκουμενιστῶν σημαίνει καὶ ἀποδοχὴ τῶν αἱρετικῶν φρονημάτων τους. Καὶ τὸ χειρότερον, ὄχι μόνον ὑποδοχὴ ἀλλὰ καὶ συλλείτουργα μετ᾽ αὐτῶν τῶν ἐγνωσμένων Οἰκουμενιστῶν γίνονται.
• Πλήρης ἀδιαφορία τῶν Ἱερῶν Μονῶν γιὰ τὰ θέματα Πίστεως καὶ Ἱερᾶς Παραδόσεως.
• Κοσμικοποίησις, τουριστικοποίησις ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο, μαγαζιά, καφενεδάκια μὲ παραδοσιακὰ ἀλλὰ καὶ νεοεποχίτικα σκευάσματα καὶ ποτὰ μὲ καλαμάκι. Μόνο σουβλάκια δὲν ψήνουν (ἀκόμη) στὶς Καρυές.
• Πολλοὶ προσκυνητὲς ἐξαπατῶνται ἀγοράζοντας ἐργόχειρα ἀπὸ τὰ μαγαζάκια, νομίζοντας ὅτι εἶναι ἁγιορείτικα καὶ δὲν εἶναι. Τὰ περισσότερα εἶναι ἀπ᾽ ἔξω, ἀπὸ Κίνα, Ρουμανία, Ἀλβανία, ἀκόμη καὶ ἀπὸ μουσουλμάνους ὡς ἠκούσθη. (Μαγαζάκι στὶς Καρυὲς πωλοῦσε εἰκόνες τῆς  Ἁγίας Οἰκογένειας, Ἰωσὴφ μνηστῆρος, Παρθένου Μαρίας καὶ τοῦ Παιδὸς Χριστοῦ, προτεσταντικοῦ τύπου).
• Ὑποδοχὴ κοσμικῶν ἀρχόντων, Πρωθυπουργῶν, βουλευτῶν, πολιτικῶν, ἐγνωσμένων γιὰ τοὺς ἀντίχριστους καὶ ἀνθελληνικοὺς νόμους, ποὺ ψηφίζουν.
• Ἀπαγγέλλουν οἱ τοιοῦτοι τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως καὶ τὴν Κυριακὴ προσευχή, μασόνοι ὄντες, στὸν Ἱ. Ναὸ τοῦ Πρωτάτου στὶς Καρυές.
• Τοὺς ὑποδέχονται τὰ μοναστήρια μὲ τιμὲς καὶ δόξες, αὐτοὺς ποὺ πίνουν τὸ αἷμα τοῦ λαοῦ μὲ τὶς φορολογίες καὶ τὶς περικοπές.
• Πλήρη συμπόρευσις μὲ ὅλες τὶς ἐξουσίες ἀδιακρίτως.
• Συμπεριφορὰ ἀδιαφορίας γιὰ κάθε ἀξία, ἦθος, παράδοσι, Πατρίδα, Παιδεία καὶ τὰ λοιπά, ποὺ δηλώνει ἢ μασονικὴ συνείδησι ἢ αἰχμαλωσία στὴν Νέα Ἐποχή.
• Κονδήλια - χρῆμα ἔργα στὸ Ἅγιον Ὄρος, τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ λαὸς ἔξω αὐτοκτονεῖ γιὰ ἕνα πιάτο φαΐ. Καὶ ἄλλοι ψάχνουν νὰ φᾶνε κάτι ἀπ᾽ τὰ σκουπίδια.
• Ἡ παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἡ προδοτικὴ δουλοπρεπὴς καὶ ἀμφιρέπουσα στάσι τῶν Ἱερῶν Μονῶν.
• Ἡ ἀδιαφορία τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιὰ τὸν πόνο, τὶς ἀγωνίες καὶ τὴν ἐξαθλίωσι τοῦ λαοῦ. (Μόνον ἐλάχιστοι ἐνδιαφέρθησαν).
• Γιὰ τὸ γκρέμισμα τῆς Παιδείας.
• Γιὰ τὴν κατάκτησι τῆς Πατρίδος ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους ψευδομετανάστες.
• Κατάργησι τοῦ ἀβάτου ἐν προδιατεταγμένῃ· μᾶς παραπλανοῦν καὶ οὔτε κἂν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν τήρησι τοῦ πατροπαραδότου θεσμοῦ.
• Διαφωνοῦμε μὲ τὴν πρᾶξι κάποιων Ἱ. Μονῶν, ποὺ ἔβαλαν χαρτιὰ στὶς πόρτες Κελλιῶν ἐξ ἀλλοδαπῆς Μοναχῶν, γιὰ νὰ ἐγκαταλείψουν τοὺς τόπους τῆς ἀσκήσεώς τους καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος. (Κάποιοι Μοναχοὶ ἀπὸ Ὀρθόδοξες χῶρες ἔρχονται κατὰ καιροὺς ἀπὸ εὐλάβεια στὸ Ἅγιον Ὄρος, γιὰ νὰ μονάσουν. Οἱ πλῆστοι προκόβουν στὴν μοναχικὴ ζωὴ καὶ καρποφοροῦν πνευματικά. Μεταξὺ αὐτῶν ἔρχονται κάπου κάπου καὶ κάποιοι ἀπρόκοπτοι, μέθυσοι, θεληματάρηδες, ἀνυπάκουοι καὶ ἀκατάστατοι. Κάποιοι ἀπ᾽ αὐτοὺς ἔκοψαν κέδρα στὸν Ἄθωνα καὶ κατασκεύασαν κελλιά. Καὶ ἄλλες παρόμοιες ἀταξίες ἔκαμαν). Πρέπει νὰ ἐντοπίζωνται οἱ ἔνοχοι καὶ αὐτοὶ μόνο νὰ ἐκδιώκωνται. Ὄχι, ὅλοι γενικὰ οἱ ἀλλοδαποὶ Μοναχοί, οἱ πλῆστοι τῶν ὁποίων εἶναι ἀκτήμονες, ἀσκητικοὶ καὶ ἐνάρετοι πολλὲς φορὲς καλύτεροι καὶ ἀπὸ μᾶς. Τοὺς θέλει ἡ Παναγία.
• Νὰ ἐξέλθη τὸ ταχύτερον δυνατὸν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀπὸ τὸν οἰκουμενιστικὸ ὀργανισμό, ποὺ λέγεται «Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν», διότι ἡ παγίδευσι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σ᾽ αὐτὸν καὶ ἡ ἐμμονή της σ᾽ αὐτόν, θὰ φέρη ὀλέθρια ἀποτελέσματα. Διότι στόχος αὐτοῦ τοῦ Ὀργανισμοῦ εἶναι ἡ ὑποταγὴ ὅλων τῶν θρησκειῶν καὶ πιστῶν καὶ «Ἐκκλησιῶν» στὴν Πανθρησκεία. Διότι ὅπως ἔγραψε καὶ ὁ Ὅσιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, «μὲ τὸ νὰ βρίσκεται ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία σ᾽ αὐτὸ τὸ Συμβούλιο, μόνο καὶ μόνο αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀνήκουστον προδοσίαν».
• Ἀνησυχία πολλῶν Ἁγιορειτῶν ὅτι ἡ λῆψις ἀπὸ τὴν Εὐρώπη τῶν χρημάτων γιὰ ἀναπαλαίωσι τῶν Ἱ. Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, δίνει τὴν εὐκαιρία στοὺς Εὐρω-σιωνιστὲς καὶ τὸ δικαίωμα διὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν οἰκουμενιστικῶν τους στόχων καὶ σχεδίων καὶ στὸν Ἱερὸ τοῦτο Τόπο.
• Δὲν εἴμεθα σύμφωνοι μὲ τὴν δικέφαλον Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου. Οἱ «ἰθαγενεῖς» εἶναι οἱ νόμιμοι. Νὰ προσέξουν ὅμως καὶ οἱ Ζηλωτὲς Πατέρες κάποιες ἀκρότητες ἐπικίνδυνες. (Ἀναβαπτισμοὺς Νεοημερολογιτῶν καὶ προσφυγὴ γιὰ δικαίωση σὲ Διεθνῆ Οἰκουμενιστικὰ Δικαστήρια).
• Ἐγράψαμε τὰ ἀνωτέρω, ὄχι γιὰ νὰ ἐπικρίνωμε κανένα, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐξυπνήσωμε διανοίας ληθαργούσας, πρὸ τοῦ κινδύνου ἀλλοτριώσεως καὶ ἀλλοιώσεως τῶν πατροπαραδότων θεσμῶν τοῦ Ἱεροῦ Τόπου καὶ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Παραδόσεως.
Ἁγιορεῖτες Πατέρες
Ορθόδοξος Τύπος, α.φ. 2025, 6 Ιουνίου 2014

17 σχόλια :

 1. Μια φράση προς κάθε κατεύθυνση: «O σιωπών δοκεί συνενείν»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Επιτέλους. Μια δυνατή φωνή.Κάποιος από "εκεί" έπρεπε να φωνάξει δυνατά. Τώρα ας ελπίσουμε ότι υπάρχουν ώτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συγχαρητήρια στους πατέρες για το σθένος τους. Δεν φοβούνται να καταγράψουν τα αρνητικά, να στιγματίσουν τα λάθη. Αγωνιούν και θέλουν να κρατηθεί το Άγιο Όρος έτσι όπως πρέπει να είναι. Τόπος προσευχής και εξαγνισμού και όχι φολκλορικός προορισμός με φιέστες και κοσμικές υποδοχές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μήπως θα πρέπει επωνύμως να διατυπώσουν αυτές τις απόψεις οι πατέρες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΩΣΤΌΌΌΟΟ, ΟΙ ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΙΜΟΥΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΑΙΜΟΥΝΙΕΣ!!!

   Διαγραφή
 5. Συμφωνω με το περιεχομενο του κειμενου,αλλα θα ειχε μεγαλυτερο κυρος αν υπηρχαν οι υπογραφες των πατερων στο τελος της επιστολης. ΘΕΜΗΣ ΜΑΥΡΟΠΕΡΑΣΤΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Συμφωνώ με αυτά που αναφέρουν οι αγιορείτες πατέρες αλλά διαφωνώ ως προς την ανωνυμία τους .
  Οι μάρτυρες της Ορθοδοξίας μας έβγαιναν και τα έλεγαν ευθέως επικρίνοντας με τον λόγο τους αιρετικούς βασιλείς και αυτοκράτορες της εποχής τους και δεν κρυβόντουσαν για αυτό και μαρτυρούσαν . Τους θαύμαζαν όλοι τότε οι Χριστιανοί για το θάρρος τους και το μαρτύριο τους .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Οφειλομεν να ομολιγησομεν την αληθειαν ινα μη κατακριθωμεν υπο Του Κυριου!
  Μακαρι να εβγαιναν και αλλες Ι.Μονες οπου γης ορθοδοξες και να αντιδρουσαν.Για την Εσφιγμενου,λυπαμαι...γιατι εκει ασκητεψαν αγιοι που γνωριζουμε .Δεν θα ηταν δυνατον λοιπον αυτη η μονη να καταληξη σε ακροτητες ,εαν δεν υπολογισομεν τις αφορμες και τα αιτια που τα προκαλεσε.Ολα μπορουν να λυθουν τη σημερον.Στην Ιερα Μονη ασκητεψε μεταξυ αλλων και ηταν ηγουμενος ο Γρηγοριος Παλαμας.Αςθυμηθουμε τους αγωνες που εκανε.Τα αλλα ,ολλα θα διεκπαιρεωθουν.Απλη τοποθετησις και μονον.αλλωστε και ο καθηγητης Θεοδωρος Ζησης το ανεφερε σε καποιο κειμενο του για την περιπτωση των εσφιγμενιτων.Ειναι καταστασις διχοστασιων.και ειναι λυπηρο! Οι ακροτητες βεβαιως δεν ειν καλες.Ο θεος να μας λυπηθη και να δωση ενα τελος σε ολα αυτα.Διωκονται και αυτα τα παιδια της εσφιγμενου που ειναι αδελφοι μας ''ως καταληψιαι'' απο τον τοπο της μετανοιας τους και φυσικα ο διωγμος τους κατεληξε να υπαρχει εμπαργκο,να ειναι αποκλεισμενοι απο θαλασσης.Και αυτο διωγμος ειναι.Να τα βαλει κανεις με νηφαλιωτητα κατω και να δει την ιστορια της μονης ,τους αγωνες.Δεν ξερω,σε μια μονη δεν εχει αξια μονον η ιστορια της.....αλλα και η παρακαταθηκη της και η αδελφοτητα και διαδοχη στην Ορθοδοξη παραδοση.Και βλεπουμε να υπαρχει κοινωνια με τους ακοινωνητους,απο την αλλη.ας με συγχωρεσει ο θεος,μιαν αποψη ειπα.π

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν μπορούμε πάντοτε να κατοχυρώνουμε σαν να είναι δικός μας ένας τόπος προκειμένου να τον αποκαλούμε τόπο μετανοίας και να οχυρωνόμαστε μέσα σε αυτόν . Υπάρχουν πολλά παραδείγματα από την εκκλησιαστική ιστορία και από Αγίους που δεν έμεναν πάντοτε σε έναν συγκεκριμένο τόπο κατά τα χρόνια της ζωής τους . Επίσης ο τόπος δεν κάνει την μετάνοια αλλά οι ίδιες μας οι πράξεις .
   Τι να το κάνω να μείνουν οι εσφιγμενίτες για πάντα στο τόπο της μετάνοιας όπως αναφέρετε αλλά να μην μιλάνε με κανένα από τα υπόλοιπα μοναστήρια του όρους ; Αυτή για μένα είναι ανώφελη μετάνοια .

   Διαγραφή
  2. Το ερώτημα που προκάλεσε είναι:
   Έχουν δίκιο που δεν μνημονεύουν τον Οικ/κό Πατριάρχη ή όχι ;
   Πλήθος ηγουμένων δηλώνουν ακόμη και δημόσια ότι έχουν δίκιο αλλά για λόγους "οικονομίας" και "ενότητας" δεν σταματούνε και αυτοί το μνημόσυνο. Συνεπώς δογματικά, καλά κάνουν, αφού ο Πατριάρχης συμπροσεύχεται με αιρετικούς, σταματάνε να τον μνημονεύουν.

   Μην ξεχνάς ότι το ίδιο έκανε στο παρελθόν και ο π.Αυγουστίνος Καντιώτης. Τα ίδια δεν συμβαίνουν και σήμερα;
   Συνεπώς, κοίτα την αιτία που προκαλεί το πρόβλημα και όχι τις λεπτομέρειες, δηλαδή τον τρόπο αντίδρασης και τις ακρότητες που είναι λογικό να προκύπτουν.

   Αν αύριο συλλειτουργήσει ο Πατριάρχης με τον Πάπα, θα πρέπει όλοι οι μοναχοί που θα σταματήσουν να τον μνημονεύουν, να εγκαταλείψουν τα μοναστήρια τους και να τα παραδώσουν στον αιρετικό Πατριάρχη;;

   Διαγραφή
  3. Στο ερώτημα σου απαντάει ο γέροντας Σωφρόνιος με το πρόσφατο δημοσιευμένο βίντεο του . Δεν συμφωνεί με την διακοπή του μνημοσύνου με τον μονομερή τρόπο που διέπραξε η συγκεκριμένη μονή του όρους . Διότι όπως αναφέρει και ο ίδιος η άμπελος Του Κυρίου χρειάζεται έναν επιστάτη προκειμένου να την φυλάει .Αξίζει το βίντεο να το παρακολουθήσετε από έναν γέροντα που τα λέει έξω από τα δόντια και δεν μασάει τα λόγια του .
   http://www.youtube.com/watch?v=YUGMjYTXXUc

   Επί εποχής Καντιώτη ήταν ο ίδιος επιστάτης που φύλαγε το ποίμνιο του και είχε αυτήν την δυνατότητα της διακοπής .Δεν είναι λοιπόν ίδιες καταστάσεις προκειμένου να τις συγκρίνουμε .

   Στο θέμα αίρεσης κατά την γνώμη μου δεν σηκώνει στάση κατ' οικονομίας διότι υπάρχει μόλυνση και νόθευση της πίστεως . Οι λόγοι δεν είναι κατ ΄οικονομίας αλλά αποφυγή ακροτήτων ευελπιστώντας είτε σε μελλοντική διόρθωση των σφαλμάτων του πατριάρχη με την προσευχή τους προκειμένου να τον επαναφέρουν σε μετάνοια είτε σε σύγκληση πανορθόδοξης συνόδου και καταδίκης του πατριάρχη . Πάνω ασφαλώς από όλα αυτά βρίσκεται η Θεία Πρόνοια που εκείνη θα αποφασίσει εν τέλει με ποιο τρόπο θα ακολουθήσουν τα πράγματα στο μέλλον .

   Τώρα αν τα πράγματα οδηγηθούν σε βαριά σφάλματα από πλευράς πατριάρχη τότε ασφαλώς θα πρέπει να διακόψουν όλοι την μνημόνευση . Εκεί όσον αφορά το όρος θα πρέπει να υπάρχει συλλογική απόφαση προκειμένου η οικογένεια των μοναστηριών του όρους να μείνει ενωμένη εντός ασφαλώς του όρους .

   Διαγραφή
 8. Πήγα πολλές φορές έως τώρα στο Άγιον Όρος, αλλά ποτέ δεν είδα πράγματα σαν τις περιγραφές αυτές! Προς τι τόση εμπάθεια και τόση κατάκριση; Πού το στηρίζουν ότι οι μονές «δεν ενδιαφέρονται για την πίστη»; Μα σοβαρολογούν; Αγαπούν το Άγιον Όρος και την Αλήθεια όσοι γράφουν τέτοια πράγματα; Πρόκειται για εξόφθαλμα και ανερυθρίαστα ΨΕΜΑΤΑ και απορώ με την τόλμη κάποιων να τα γράφουν ή να τα αναδημοσιεύουν! Οι ανώνυμοι «Αγιορείτες πατέρες» είναι 5-6 ζηλωτές, που γράφουν παρόμοιες κατακρίσεις και υπερβολές κατά καιρούς. Είναι αυτοαποκομμένοι από την εκκλησιαστική ζωή του τόπου και νομίζουν ότι μπορούν να βρίσκουν στους άλλους όλα τα κακά. Και μόνο η ανωνυμία φτάνει για να αντιληφθεί κανείς την ανύπαρκτη σοβαρότητά τους. Στις Καρυές πωλούνται αγιορείτικα εργόχειρα, όχι μαϊμού που παρουσιάζονται σαν αγιορείτικα εργόχειρα. Είθισται οι μοναχοί τιμητικά να δίνουν σε υπουργούς ή βουλευτές τη δυνατότητα να απαγγείλουν το «Πιστεύω», πράγματι. Είναι αυτό τόσο κακό;! Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι ο δεσπότης του Άθω, ο επίσκοπος του τόπου, ο πνευματικός προϊστάμενος. Γιατί ΔΕΝ θα έπρεπε να τον υποδέχονται στις μονές; Πρόκειται για λόγια αυτοαποκομμένων ζηλωτών, που ομολογούν ότι κατοικούν ΕΚΤΟΣ των μοναστηριών. Αυτό γίνεται ηθελημένα από κάποιους, ώστε να αποφεύγουν τη συνάφεια με την κανονική Εκκλησία. Πρόκειται για αυτοαποκοπή, δεν είναι απλοί κελλιώτες οι ανώνυμοι συντάκτες του κειμένου. Δεν νομίζω πως έχουν βάρος τέτοιες απόψεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ έχω πάει τρεις φορές στο Άγιο Όρος, και την τελευταία ήθελα να το βάλω στα πόδια. Ίσως υπήρξα άτυχος, ίσως έφταιγα εγώ. Ωστόσο, απορώ που δεν βλέπεις την αλήθεια των περισσοτέρων έστω από όσα αναφέρουν οι ανώνυμοι Αγιορείτες μοναχοί. Γιατί δηλαδή εκείνος που θα στηλιτεύσει τα κακώς κείμενα, προς διόρθωση και ωφέλεια, είναι εμπαθής; Από που συνάγεται αυτό; Ποιο από τα 19 σημεία σημεία που αναφέρουν είναι ψέμα των πατέρων; Αναφέρεσαι σε τέσσερα από αυτά. Τα υπόλοιπα 15;

   Ας δούμε όμως αυτά τα τέσσερα που αναφέρεις. Το πρώτο που αναφέρεται στην αδιαφορία των μονών για την πίστη, θέλω να ελπίζω κι εύχομαι να αποτελεί όντως υπερβολή. Άντε να πούμε ότι κι αυτό με τα μαγαζιά και τα πωλούμενα εργόχειρα επίσης αποτελεί ατεκμηρίωτη διάδοση. Προσωπικά πιστεύω ότι πιθανότατα αποτελεί αλήθεια, αλλά το "ως ηκούσθει" που χρησιμοποιούν στην επιστολή τους, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ψευδών διαδόσεων.

   Πάμε τώρα στην απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως. Δηλαδή αγαπητέ, δε βρίσκεις τίποτα το κακό στην απαγγελία του εντός Ιερής Μονής από κάποιον αν είναι Μασόνος ή αν αυτός ο κάποιος ψηφίζει υπέρ της καταργήσεως της αργίας της Κυριακής (ένας από τους λόγους για τους οποίους δολοφονήθηκε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός), ή αν αυτός ο κάποιος έχει ουσιαστικά μετατρέψει το μάθημα των θρησκευτικών σε μάθημα θρησκειολογίας, ή αν τέλος πάντων οι ενέργειές του έχουν οδηγήσει στην αυτοκτονία μερικές χιλιάδες Ελλήνων, για να αναφέρω μόνο ορισμένα, χωρίς από όσο έχω αντιληφθεί ο συγκεκριμένος κάποιος να έχει μετανοήσει για τα πεπραγμένα του; Ουδέν το μεμπτόν λοιπόν; Εκεί που εσύ δε βλέπεις κανένα κακό, σε μένα έρχεται στον νου η φράση του δαιμονισμένου προς τον Κύριο, "Τι εμοί και σοι Ιησού, υιέ του Θεού του υψίστου;"

   Πάμε στα του Βαρθολομαίου. Απαγορεύεται αγαπητέ η συμπροσευχή με αιρετικούς; Απαγορεύεται. Είναι ο πάπας αιρετικός; Είναι. Εξήγησέ μου τώρα τι στάση πρέπει να κρατήσουν οι ορθόδοξοι όχι μόνο οι ιερωμένοι και οι μοναχοί, αλλά και το σύνολο της Εκκλησίας, όταν τον βλέπουμε να φιλιέται και να συμπροσεύχεται μαζί του, όπως έκανε πρόσφατα στον ναό της Αναστάσεως; Δεν τρέχει τίποτα πάλι; Φταίνε λοιπόν οι πατέρες που ο Βαρθολομαίος εκθέτει τον εαυτό του με αυτά που πράττει; Άσε που δεν αναφέρουν πουθενά ότι δεν θα έπρεπε να τον υποδέχονται στις μονές.

   Ακόμα, από που συνάγεται ότι οι συγγραφείς της επιστολής είναι 5-6 ή 115-116 και τι σημασία έχει αυτό δεν το καταλαβαίνω. Αλλάζει η αλήθεια σύμφωνα με το πλήθος εκείνων που την ομολογούν; Όχι βέβαια. Η αλήθεια παραμένει τέτοια, ακόμα κι αν κανένας δεν την κατανοεί ή δεν τη βλέπει. Επίσης δεν κατανοώ πως συνάγεις το συμπέρασμα ότι είναι αυτοαποκομμένοι. Τους γνωρίζεις προσωπικά και το ξέρεις; Όσο για τη λέξη "ζηλωτής", ειλικρινά, έχει φτάσει να χρησιμοποιείται στα της εκκλησίας, όπως και η λέξη φασίστας στα της πολιτικής. Τις χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο εκείνοι που αποτελούν τους εκφραστές των λέξεων αυτών.

   Τέλος, για την περί ανωνυμίας και ανυπαρξίας σοβαρότητας σύνδεση που κάνεις, δηλαδή μας λέγεις πως κι εγώ, κι εσύ και καθένας που γράφει μέσα εδώ στερούμαστε σοβαρότητας, επειδή μας προφυλάσσει η δυνατότητα ανωνυμίας που παρέχει το διαδίκτυο. Όχι αγαπητέ μου. Δεν πάει έτσι. Η σοβαρότητα ή μη, συνάγεται από αυτά που γράφει ή λέγει ή πράττει κανείς. Δε συνάγεται από το αν θα τα συνοδεύσει και με το όνομά του. Μήπως οι ανώνυμες δηλαδή φιλανθρωπίες στερούνται σοβαρότητος κι αυτές, επειδή δεν δίνουν τα ονόματά τους αυτοί που τις κάνουν;

   Διαγραφή
 9. Κοιταχτε,σε εναν τοπο που μαλλωνουν δεν φταιει ενας.Τα λαθη ειναι αλυσιδα.Ουτε θα ηταν σωστο μια μονη που εχει αγιοπνευματικο πλουτο,περγαμινες αξιας.....να πανε και να μονασουν οικουμενιστες μοναχοι.ΔΩΡΟΝ ΑΔΩΡΟΝ....Υπηρξαν μονες που ερημωσαν και θα μπορουσε και αυτο να γινη εαν το επετρεπε ο Κυριος.ουτε ειναι και καλο να μην επικοινωνουν οι εσφιγμενιτες και επικοινωνουν οι παλαιοημερολογιτες σχισματικοι με αυτους.Η βαση ομως ειναι η αιτια και η αφορμη.ουτε παλι ειναι σωστο να κοινωνη κανεις με τους ακοινωνητους ...υπαρχει η δεν υπαρχει αταξια στης εκκλησιας τα πραγματα.Ομως ,γιατι να μην ειναι δυνατον να λυθον ολα αυτα με καλη προαιρεση και με νηφαλιοτητα; Αλλα ,οσο εκεινοι στεκονται στην ακριβεια...τοσο εμεις μενουμε οχι στην οικονομια τοσο εμεις παμε προς την αντιθετη πλευρα.Και εαν ο ιερος χρυσοστομος στο περι ιεροσυνης περιφημο βιβλιο του μας λεγει ''Η εκκλησια αποφευγουσα την ελλειψη μετρου και των δυο ανωτερω ομαδων,ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗ ΜΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΔΟ ,ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΣΥΡΜΟ.
  Οπως βλεπουμε ,αποφευγοντας τα ακραια και τηρωντας το ''μετρο'' η υποταγη και ο διασυρμος ειναι προ των πυλων.Ποιο ειναι λοιπον το μετρο; Και εαν η μια ομαδα ειναι εκτος αληθειας....τι θα λεγαμε για την αλλη ομαδα ου κοινωνει με τον πα;πα;;;;Εαν επισης,αυτα δεν ειναι προβληματα που απασχολουν και τον πιστο λαο,να ακουη συνεχως και να βλεπη ανθρωπους ταμπουρωμενους και τηναστυνομια καθε λιγο...οι μοναχοι μεσα στα αιματα...τι μπορει να φρονηση Το Σωμα Του Χριστου περι αγαπης...και περι αληθειας.....και περι σωτηριας με καθε φορα αλλα θυσιαστηρια;;;;Δεν ειναι προβληματα που απασχολουν ολους;;;
  Δεν εχω να πω τιποτε αλλο επ αυτου.π
  Αλλωστε ,εχω την οδηγια απο τον πνευματικο μου να πω την γνωμη μου ,αλλα αυτη μπορει να ειναι και λαθος.-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Στο Αγιον Ορος, εκτός από τους σοβαρούς μοναχούς, υπάρχουν και μερικοί πλανεμένοι, που λένε πράγματα αυθαίρετα.
  Οταν ακούμε σχόλια, κουτσομπολιά, κριτικές όχι σοβαρές, αλλά χαμηλού επιπέδου, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, και να μην τα πιστεύουμε όλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να μην τα πιστεύουμε όλα αλλά όχι και να καμωνόμαστε πως όλα πάνε καλά...

   Διαγραφή
 11. Τελευταία φορά επισκέφτηκα το Άγιο Όρος πέρσυ. Είδα μέσα στο κράβι μπύρες που έπιναν τη μια μετά την άλλη οι σλαβόφωνοι προσκυνητές. Και μη μου πεις ότι κατακρίνω. Όχι αδερφε, απλά όταν πάμε σε προσκυνήματα προσέχουμε τα πάντα, ενδυμασία, φωνές, φαγητό. Οι προσκυνητές μπορεί να ήταν οι πιο άγιοι όλων μας, όμως δεν είναι σωστό.

  Οι Έλληνες μοναχοί ενκδιώκονται συστηματικά. Έχουν περιοριστεί σε ορισμένες περιοχές και τα περισσότερα μοναστήρια έχουν επανδρωθεί με άλλες εθνικότητες, όχι ΈΛληνες. Πήγαινε μια φορά στην Αγίου Παύλου και σύγκρινέ την με την Αγίου Διονυσίου.

  Μπορείο Οικ. Πατριάρχης να είναι ο πρώτος αλλά όχι όταν δεν φέρεται ορθόδοξα. Η παπική εκκλησία είναι άιρεση, πνευματικά αδέρφια με τον Πάπα δεν είναι, κοινό ποτήρια δεν έχουν, δογματικές διαφορές υπάρχουν, συμπροσευχές απαγορεύονται από τους ιερούς κανόνες και πολλά άλλα. Παιχνίδια της ενιαίας θρησκείας λόγω παγκοσμιοποιησης παίζονται και οι ορθδοξοι πρέπει να μη συμμετέχουν σε αυτά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com