Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Κατάνυξις ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης με έγγραφο φωτιά, γίνεται Καπετάν Φοβέρας και Τρομάρας

ieronimos-vartholomaios.jpg

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ Ολόκληρη την επιστολή φωτιά προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Σχόλιο Ιστολογίου Κατάνυξις: Όπως είχαμε αποκαλύψει εγκαίρως, στην τελευταία συνεδρίασή  της, η Δ.Ι.Σ. είχε ρητή εντολή απευθείας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, που απαιτούσε την καρατόμηση του πατρός Θεοδώρου Ζήση και των συν αυτώ.
Κατά τα φαινόμενα η Δ.Ι.Σ. αφόπλισε την πατριαρχική βόμβα, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και τοποθέτησε το Πατριαρχικό γράμμα στο χρονοντούλαπο της  Ιστορίας.
Σε ένδειξη αναγνώρισης της στάσης που τήρησε η Δ.Ι.Σ. στο θέμα αυτό, δημοσιεύουμε ολόκληρη την Πατριαρχική επιστολή, προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, για να αποδείξουμε πως ο πόλεμος είναι σφοδρός και ανελέητος, μάχονται Χριστιανοί με λιοντάρια και όχι Δον Κιχώτες με ανεμόμυλους.
Στις γραμμές τις επιστολής δυστυχώς αποκαλύπτεται, πως ο Οικουμενικός Πατριάρχης μιμούμενος καθόλα τον "αλάθητο" και απολυταρχικό πάπα, γίνεται Καπετάν Φοβέρας και Τρομάρας για την Εκκλησία της Ελλάδος. 

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή φωτιά. (Το πρωτότυπο παρατίθεται σε αρχείο pdf στο τέλος).

Αριθμ. Πρωτ. 1153
 Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος, εν Χριστώ τω Θεώ λίαν αγαπητέ και περιπόθητε αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κύριε Ιερώνυμε, Πρόεδρε της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Υμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα αδελφικώς εν Κυρίω κατασπαζόμενοι, υπερήδιστα προσαγορεύομεν.
Τυγχάνει πανθομολογούμενον, ότι η Αγία ημών Ορθόδοξος Εκκλησία, η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική, αποφαίνεται και αποφασίζει τα κατά το δόγμα και το πολίτευμα αυτής εν Ιεραίς Συνόδοις, τοπικαίς, ευρυτέραις, Μείζοσιν ή Αγίαις και Μεγάλαις, και εν Οικουμενικαίς, αι δε δια της επικλήσεως και εν Πνεύματι Αγίω λαμβανόμεναι Συνοδικαί αποφάσεις αποτελούσι μίαν φωνήν, ως αποφαίνεται και ο Ιερός Χρυσόστομος, γράφων ότι "μίαν εν Εκκλησία, δει φωνήν είναι αεί" (Εις Α’ Κορινθίους ΛΣΤ , P.G. 61, 3315).
Της εκκλησιολογικής ταύτης και κανονικής αρχής του συνοδικώς διασκέπτεσθαι και αποφαίνεσθαι ούσης του ακρογωνιαίου λίθου της ζωής και της εν τω κόσμω σωτηριώδους αποστολής και μαρτυρίας της ΟρΘοδόξου ημών Εκκλησίας, επικοινωνούμεν προς την Υμετέραν λίαν ημίν αγαπητήν και περισπούδαστον Μακαριότητα και την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Ελλάδος και, εν τη ευθύνη ημών ως του Οικουμενικού Πατριάρχου και του Προέδρου της εν Κρήτη συνελθούσης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, και ως φύλακος του Δόγματος και της κανονικής εν τη κατά Ανατολάς Εκκλησία τάξεως, τιθέμεθα υπό την προσοχήν Υμών τον ακόλουθον προσωπικόν ημών και της περί ημάς Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Μητρός Εκκλησίας σοβαρόν προβληματισμόν.
Περιέρχονται καθ’ ημέραν εις το καθ’ ημάς Οικουμενικόν Πατριαρχεῑον και εις την ημετέραν Μετριότητα προσωπικώς εκ διαφόρων πηγών πληροφορίας ότι ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θεόδωρος Ζήσης και οι συν αυτώ ομόφρονες κληρικοί και λαϊκοί, δια του διαδικτύου και των διαφόρων μέσων γενικής ενημερώσεως, περιερχόμενοι δε και διαφόρους αδελφάς Όρθοδόξους Εκκλησίας, προσκαλούσι τους αδελφούς Προκαθημένους και τους ποιμένας, αλλ’ ιδιαιτέρως τον ευσεβή Ορθόδοξον Λαόν, εις ανταρσίαν και αμφισβήτησιν των αποφάσεων της εν Κρήτη εν ευλογίαις και εν επιτυχίαις συνελθούσης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Όρθοδόξου ημών Εκκλησίας, η εις τας εργασίας της οποίας συμβολή της Υμετέρας προσφιλούς Μακαριότητος και της Αντιπροσωπείας της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος υπήρξεν οικοδομητική και συντελεστική της σημειωθείσης επιτυχίας.
Και ως να μη ήρκει το διαβρωτικόν συνειδήσεων και προκαλοῡν σκανδαλισμόν ανίερον έργον των ευαρίθμων τούτων κληρικών και λαϊκών εν τω κλίματι της Αγιωτάτης εκκλησίας της Ελλάδος, αι πληροφορίαι αύται, μη διαψευσθείσαι μέχρι σήμερον υπό τινος, αναφέρουσιν οτι ήδη αντιπροσωπεία υπό τον μνημονευθέντα ανωτέρω κληρικόν επεσκέφθη τας Αγιωτάτας Ορθοδόξους Εκκλησίας της Βουλγαρίας και της Γεωργίας, καθώς και την εκκλησιαστικήν Επαρχίαν της Μολδαβίας, και προέβη εις αναστάτωσιν του εκείσε πληρώματος, γενομένη ατυχώς δεκτή και υπο άδελφών Προκαθημένων και Ιεραρχών των ειρημένων Εκκλησιών. Επί πλέον, η ομάς αυτή, κατά τας αυτάς πληροφορίας πάντοτε ενεφάνισεν εαυτήν κατά την παρουσίαν αυτής εν Γεωργία ως μεταφέρουσαν την συνείδησιν του πληρώματος της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Συμμερίζεται ασφαλώς και η Υμετέρα Μακαριότης και η Ιερά Συνοδος της Άγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, ότι τα σκοπίμως και ανιέρως διαθρυλούμενα και διαδιδόμενα υπό των εν λόγω κληρικών και λαϊκών αποτελούσι, κατά τον Μεγαν Βασίλειον, «ψυχών δηλητήρια [...] άπερ αι [...] μήνιγγες» των ειρημένων «εκβοώσι πολυφάνταστοι ούσαι δια το πάθος» (Επιστολή 210, Τοις κατά Νεοκαισάρειαν λογιωτάτοις] R.G. 32] 777Α). Άλλωστε, «το σχίσαι Εκκλησίαν, και φιλονείκως διατεθήναι, και διχοστασίας εμποιείν και της συνόδου διηνεκώς εαυτόν αποστερείν, ασύγγνωστον και κατηγορίας άξιον, και πολλήν έχει την τιμωρίαν» (Ιερού Χρυσοστόμου, Κατά Ιουδαίων Γ', R.G., 48, 872).
Ατυχώς, την συμπήξασαν μέτωπον κατά της κανονικής Εκκλησίας και των αποφάσεων της εν Κρήτη συνελθούσης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου γνωστήν ομάδα ενισχύουσι, δια της στάσεως αυτών, και αδελφοί Ιεράρχαι της Άγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, δια της γραψίδος και του ευκαίρως - ακαίρως εκφερομένου, προ και μετά την σύγκληνιν της Μεγάλης Συνόδου, επί παντός του επιστητού ακρίτου λόγου αυτών, ως επί παραδείγματι οι Ιερότατοι Μητροπολῑται Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος και Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Οι ούτως ενεργούντες λησμονούοιν ασφαλώς οτι "τα συνοδικώς σκεπτόμενα και διαγινωσκώμενα, των κατά μόνας γνωματευομένων κρείττονα εισι και έπικρατέστερα" (Ιωάννου του Κίτρου, Άποκρίσεις προς Κωνσταντίνον άρχιεπίσκοπον Δυρραχίου τον Καβάσιλαν, Ραλλη - Ποτλή, Σύνταγμα των Θείων και Ιερών κανόνων» Ε’ τόμος, σελ. 403).
Όθεν, παρακαλούμεν την Υμετέραν Μακαριώτητα και την περί Αυτήν Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος, της μετασχούσης της εν Κρήτη Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και συναποφασισάσης και συνυπογραψάσης πάντα τα Συνοδικά κείμενα όπως, εις εφαρμογήν της αποφάσεως της Συνόδου ταύτης, καθ’ ην τα κείμενα ταύτα τυγχάνουσι δεσμευτικά διά πάντας τους Ορθοδόξους πιστούς, κληρικούς και λαϊκούς (βλ. Κανονισμόν Οργανώσεως και Λειτουργίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, άρθρον 13, παρ. 2), λάβητε τα προσήκοντα μέτρα και προβήτε εις τας δεούσας συστάσεις προς τους ειρημένους κληρικούς και προς τα συγκεκριμένα στελέχη ίνα παύσωσι να ένεργώσιν αντιεκκλησιαστικώς και αντικανονικώς, να σκανδαλίζωσι ψυχάς, "ύπέρ ων Χριστός απέθανε», και να προκαλώσι προβλήματα εις την ενιαίαν Ορθόδοξον Εκκλησίαν.
Καλώς γιγνώσκοντες οι πάντες, ότι "ουδέν ούτω παροξύνει τον Θεόν, ως το Εκκλησίαν διαιρεθήναι» (Ιερός Χρυσόστομος, Προς Εφεσίους ΙΑ , P.G. 62, 85), ως ατυχώς συμβαίνη δια της συμπεριφοράς των ειρημένων, ουδεμίαν αμφιβολίαν έχομεν οτι η Υμετέρα Μακαριότης και η Ιερά Σύνοδος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος θέλετε ενεργήσει το δέον, κατά την κανονικήν ακρίβειαν, και προβή εις τας δεούσας προς τους ειρημένους κληρικούς και λαϊκούς εκκλησιαστικάς συστάσεις και προτροπάς, ίνα μη δίδωσιν αφορμάς εις "σκάνδαλα", επί απειλή επιβολής, εν περιπτώσει μη ανανήψεως, των προβλεπόμενων υπό των Θείων και ιερών κανόνων κυρώσεων, προς θεραπείαν των δια της συμπεριφοράς αυτών προκαλουμένων εις το σώμα της Εκκλησίας μωλώπων.
Προς τούτοις, ωσαύτως παρακαλούμεν θερμώς την Ύμετέραν Μακαριότητα όπως επιστήση ιδιαιτέρως την προσοχήν των  προκαλούντων δια δηλώσεων και εγκυκλίων αυτών αναστάτωσιν εις τον λαόν του Θεού αδελφών Ιεραρχών της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, ως των ανωτέρω ρηθέντων Μητροπολιτών Καλαβρύτων και Αιγιαλείας και Πειραιώς, συν τη δηλώσει ότι εάν δεν ανανήψωσι και δεν έλθωσιν εις εαυτούς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον θέλει αντιμετωπίσει το δημιουργούμενον πρόβλημα δια της διακοπής της εκκλησιαστικής και μυστηριακής κοινωνίας μετ’ αυτών, ως προκαλούντων την κοινήν ευθύνην και το χρέος πάντων των Ορθοδόξων Ποιμένων προς διασφάλισιν της ενότητος, της ειρήνης και της ενιαίαις μαρτυρίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
 Τα ανωτέρω, εν πόνω ψυχής και άλγει καρδίας καταγγέλλοντες υπευθύνως, πριν η το υπερβαίνον το δικαίωμα ελευθέρας εκφράσεως οικοδομητικής γνώμης ανίερον τούτο έργον λάβη μείζονας και δυσθεραπεύτους διαστάσεις, επαφιώμεθα τα περαιτέρω τη συνέσει της Υμετέρας Αγάπης και της σεβασμίας Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, και διατελούμεν μετά βαθείας της εν Κυρίω αγάπης και τιμής εξιδιασμένης.
18 Νοεμβρίου 2016
Της Υμετέρας σεβασμίας Μακαριότητος
αγαπητός εν Χριστώ αδελφός
ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος 

73 σχόλια :

 1. Πολύ επιλεκτική χρήση των ιερών κανόνων κάνει ο Πατριάρχης... Τους ιερούς κανόνες που καθαιρούν τον ίδιο και τους συν αυτώ για τις αντορθόδοξες και αιρετικές τους δράσεις, δεν τους ξέρει... Τους κανόνες που νομίζει ότι καταδικάζουν τους αντιπάλους του μια χαρά τους αναγνωρίζει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐλογεῖτε παπαΝικόλαε καί καλόν ἀγώνα.

   Ἄς ξυπνήσωσι λοιπόν ἅπαντες Κληρικοί καί Λαϊκοί καί νά μαθητεύσωσι στο ἱερό Πηδάλιον γιά νά ἀντιλφθῶσι ὅτι ὁ πατριάρχης μας εἶναι ἐν δυνάμει καθαιρεμένος πρό πολλοῦ... ἡ ἀπάτη ἔλαβεν ΤΕΛΟΣΣ.

   Διαγραφή
  2. Σεβαστέ μου πάτερ Νικόλαε, ευλογείτε! Αυτό ακριβώς σκέφθηκε και η ταπεινότητά μου! Οι εν Φαναρίω θυμούνται επιλεκτικώς τους κανόνες όταν πρόκειται να τους χρησιμοποιήσουν προκειμένου να καρατομήσουν τους αντιφρονούντες!
   Στην περίπτωση, βεβαίως, των Μεθοδίου Φουγια και Νικολάου Σωτηρόπουλου ούτε καν εφαρμόσθηκαν οι κανόνες που διακελεύουν την κλήση σε απολογία και την απολογία του κατηγορουμένου.
   Οι κανόνες έχουν μετατραπεί σε...κανόνια, για να μνησθούμε και του μακαριστού οσίας βιοτής πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου!
   Λ.Ν.

   Διαγραφή
 2. Παρακαλούμε τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως να διαβάσει πάρα πολύ προσεκτικά, το επόμενο κείμενο περί των Ιερών Κανόνων, του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωρόπουλου.

  Στο κείμενο αυτό, εάν κατανοηθεί ορθώς, υπάρχει η σωστή ερμηνεία για όσα έγιναν και για όσα ακολούθησαν στη σύνοδο Κολυμπαρίου Κρήτης.


  Η αξία των ιερών Κανόνων (Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος):

  http://alopsis.gr/η-αξία-των-ιερών-κανόνων-αρχιμ-επιφάνι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἕνας κακόδοξος πατριάρχης δέν πολεμεῖτε ἔτσι, ἐμεῖς νά τά διαβάσουμεν καί νά τά χωνέχψουμεν, διότι ὁ ἴδιος εἶναι ἀριστοῦχος τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου, διό καί τό παίζει στά δάκτυλά του.

   Διαγραφή
 3. Δεν υπάρχουν λόγια...απλά. Αίσχος, Υποκρισία και Προδωσία. Απορώ, αυτόν τον άνθρωπο που τελεί οικουμενικός πατριάρχης, δεν τον έγγισε ποτέ η Θεία Χάρις; Να φτάσει να επιτελεί έργο σκληροτέρας φύσεως και έτι δε περισσότερον επιμελλημένον από αυτό του Διαβόλου; Δηλαδή το να υποσκάπτει την του Χριστού Εκκλησία.
  «Σκληρόν συ προς κέντρα λακτίζειν» αν του λέει κάτι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ΄΄ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΘΕ ΔΙΑ ΝΑ ΟΜΙΛΕΙΤΕ΄΄ΚΑΙ ΣΥ ΛΑΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΗΝ ΜΙΛΑΣ,ΜΗΝ ΕΚΦΡΑΖΕΣΑΙ,ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙΣ ΝΑ ΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΗΜΑ.ΟΜΩΣ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ,΄΄ΕΑΝ ΗΜΕΙΣ ΣΙΩΠΗΣΩΜΕΝ ΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΕΚΡΑΞΟΝΤΑΙ΄΄ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ.Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΔΙ'ΕΥΧΩΝ.ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Και να φανταστεί κανείς ότι τα παραπάνω γράφτηκαν "εν πόνω ψυχής και άλγει καρδίας"...Η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο! Άς αναφωνήσουμε όλοι μαζί: "Habemus Papam"!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μπράβο Κατάνυξη για άλλη μια φορά!

  Απορώ.. τόσες αυτοκέφαλες Εκκλησίες δε δέχονται τις αποφάσεις της Αγίας και Τεραστίας Συνόδου, οι εν Ελλάδι κληρικοί είναι το πρόβλημα της ανταρσίας έναντι των αποφάσεων; Αν οι εν λόγω κληρικοί ήταν πχ στη Ρωσία δε θα υπήρχε θέμα καθαιρέσεως αλλά τώρα που είναι στην Ελλάδα γίνεται τέτοια πρόταση;

  Και κάτι ακόμα: Στη μητρόπολη τάδε πχ, που έχει οικουμενιστή δεσπότη και καλεί συνέχεια και μόνο ομιλητές με οικουμενιστικές απόψεις εκεί δεν υπάρχει θέμα, αλλά στη Βουλγαρία δε μπορούμε να δεχτούμε φαίνεται ότι εκεί ίσως είναι περισσότεροι επίσκοποι που κρατάνε Ορθοδοξία και ως εκ τούτου καλούν πχ τον Ζήση για ομιλία.. Είναι αυτό μεμπτο;

  π.Θεόδωρε και οι συν σου, κρατήστε μικρό καλάθι, διότι το γράμμα αυτό μπήκε στο χρονοντούλαπο, μόνο για ένα λόγο... και είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο η Ρωσία δεν ήρθε στο Κολυμπάρι. Πολύ απλά, ήθελαν να "τη πουν" στο πατριαρχείο.
  Το ότι μερικούς από σας θέλουν να σας καθαιρέσουν για να ησυχάσουν, αυτό δεν άλλαξε.

  Χαράλαμπος εκ Θεσσαλονίκης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ σωστή η θέση σου Χαράλαμπε εκ Θεσσαλονίκης, σε συγχαίρω. Μάλιστα θα την χρησιμοποιήσω και ως επιχείρημα σε σχετική Ομιλία μου. Να χεις την ευχή μου!

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ Χαράλαμπε εκ Θεσσαλονίκης, ποιές είναι οι αυτοκέφαλες Εκκλησίες πού δεν δέχονται τις αποφάσεις της Κρήτης;
   Εγώ δέν είδα καμιά νά διακόπτει κοινωνία γιά λογους ψήφισης αιρετικών Δογμάτων στην Κρήτη;
   Το επιπλέον είναι ότι υπάρχουν οι υπογραφές όλων στα προσυνοδικά κείμενα, οπότε η συμφωνία καλά κρατεί.
   Μά πόσο χαϊβάνια γίναμε να θεωρούμε την διαφωνία γιά λογους αίρεσης μέσα στο αυτό μαντρί;
   Πού πάει η επιταγή καί πρακτική τής Αγίας Εκκλησίας γιά νά φροντίζουμε να μένει κατακάθαρη από αιρετικά φρονήματα πού φρονούν οι Εκκλησιαστικοί της δημόσια, ασύστολα, απροκάλυπτα....

   Διαγραφή
 7. Αλλη μία φορά οι Ιεράρχες απέδειξαν ότι έχουν υψηλό αίσθημα Δικαιοσύνης, ενεργούν κατά συνείδησιν και ανεπηρέαστα, και δεν θέλουν να αδικήσουν κανέναν !
  Και είναι πολύ θετικό ότι το Ιστολόγιο ανεγνώρισε "την στάση που τήρησε η ΔΙΣ στο θέμα αυτό".
  Ας ανοίξουμε τα μάτια μας, ας δούμε ότι οι Επίσκοποι μας είναι αξιόπιστοι, και ας παύσουμε να τους καταδικάζουμε με περίσσια ευκολία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν είχαν πολύ υψηλό αίσθημα δικαιοσύνης θα το είχαμε δει από την συμπεριφορά τους απέναντι στους ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ και την ΛΗΣΤΡΙΚΗ συνοδο Κρητης. Ανάμεσα σε αυτούς τους ιεράρχες με το "πολύ υψηλό αίσθημα δικαιοσυνης" υπάρχουν κσραμπινατοι οικουμενιστες.
   Οπότε τα περί ιεραρχών πολύ υψηλού αισθήματος δικαιοσύνης αφορουν τους αδαείς που μπερδεύουν τον οικουμενισμο με τον κομουνισμο .

   Εγώ απλά ειμαι περίεργος για την απόφαση τους για να δω τι είδους πολιτική θα ακολουθήσουν και αν υπάρχει έστω και μία ελάχιστη ελπίδα να αναλάβουν τις ευθύνες τους καποιοι από τους ιεράρχες που δεν ανηκουν στη κατηγορία του καραμπινατου οικουμενιστη.

   Διαγραφή
 8. "Και ως να μη ήρκει το διαβρωτικόν συνειδήσεων έργον...". Άρα, αλλάζουμε συνειδήσεις των κοιμώμενων χριστιανών και αφυπνίζουμε! Το αναγνωρίζει ο ίδιος ο Βαρθολομαίος, το φοβάται! Γι΄αυτό παραγγέλνει διώξεις! Εμπρός λοιπόν σε νέους αγώνες κατά του αντιοικουμενισμού! Κάτω τα χέρια από τον π. Θεόδωρο Ζήση και από οποιονδήποτε αντιοικουμενιστή, κληρικό ή λαϊκό! Θα μας έχετε απέναντί σας διαρκώς!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Απαράδεκτη και πολύ υποκριτική η στάση του Πατριάρχη. Τι κρίμα αυτά τα τόσο δύσκολα χρόνια να έχουμε για Πατριάρχη ένα άτομο τόσο θλιβερό και κατώτερο των περιστάσεων....μακάρι να μετανοήσει για όσα λέει και κάνει και μακάρι ο Θεός να μας βοηθήσει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Κατάπτυστος και ιταμή πρόκλησις των ορθοδόξων αισθημάτων του πληρώματος της εκκλησίας τό τελεσίγραφον του Πάπα Φαναρίου Νομίζει οτι τά σχίσματα της εκκλησίας αποσοβούνται μέ απειλές και φοβέρες για καρατομήσεις αρχιερέων και επιφανών κληρικών που έχουν καταξιωθεί στήν συνείδηση της εκκλησίας στην οποία οι ίδιοι έχουν πιάσει πάτο ; Δέν μας πείθει οτι νοιάζεται για την ενότητα της εκκλησίας την οποία έχει κουρελιάσει με τις προκλητικη περιφρόνηση των Ιερών Κανόνων και της δογματικής της διδασκαλίας Θυμάται τους Ιερούς Κανόνες μόνο στην απέλπιδα προσπάθειά του να στηρίξει κάπου την εξουσία του να παρανομεί στό άσπιλο σώμα της εκκλησίας Επί πάρα πολλά χρόνια είναι χαρακτηριστική η δική του και των σύν αυτώ περιφρονηση της φωνής τών τέκνων της εκκλησίας που μέ πόνο εκφράζουν την αγωνία τους για την προέλαση και επί τέλους συνοδική κατοχύρωση της αιρέσεως του οικουμενισμού επιδεικνύοντες εξουσιαστική υπεροψία και επηρμένη οφρύ Τώρα τί στό καλό έπαθε και ξαφνικά νοιάστηκε για την ενότητα της εκκλησίας ; Τώρα την θυμήθηκε ; Η προβειά του είναι ψεύτικη !Φίλε εφ'ώ πάρει ! Ας πραγματοποιήσει τις απειλές του ,οι αποφάσεις είναι ειλημμένες εκατέρωθεν και μή αναστρέψιμες Δέν προκειται να μετακινηθεί κανείς από την απόφασή του να υπερασπίσει τά δίκαια της πίστεως μέ όσο σθένος και να διασταυρωθεί μέ την ιστορία την προσωπική και την εκκλησιαστική Ο λαός του Θεού στηριζει τους ποιμένες των οποίων η φωνή τους είναι γνώριμη ,όμοια μέ αυτή των αγίων και ομολογητων της πίστεως Θά αποδοκιμάσει δέ όλους τους επίορκους και δειλούς επισκόπους που τυχόν θα θελήσουν να παίξουν στά θέματα της πίστεως τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου !

  Λωρίτου Ελένη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνυπογράφω τό ἀντιρρητικόν καί ἀνδρεῖον σχόλιον τῆς ἐκλεκτῆςἐν Χριστῷ ἀδελφῆς μας κ. Ἑλένης Λωρίτου.

   Διαγραφή
 11. Εγώ πάλι, δεν μπορώ να καταλάβω, πως συνδυάζει το αλαθητο με την μετριότητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τοῦτος ὁ ἐκρηκτικός συνδιασμός εἶναι «κατ΄εἰκόνα καί καθ΄ὁμείωσιν» τοῦ Ἰησουΐτου πάπα τῆς Ρώμης. Τί δέν κατανοεῖς; Κόψε την 4Ε καί βάλε Vatikano TV γιά νά μαθαίνεις τί καί πῶς παίζεται τό θέατρον σκιῶν.

   Διαγραφή
 12. "και, εν τη ευθύνη ημών ως του Οικουμενικού Πατριάρχου και του Προέδρου της εν Κρήτη συνελθούσης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, και ως φύλακος του Δόγματος και της κανονικής εν τη κατά Ανατολάς Εκκλησία τάξεως"

  Αυτό είναι το πλέον επικίνδυνο να περάσει στην Εκκλησιαστική μας ορολογία κάτι που προφανώς ποτέ δεν υπήρχε ποτέ. Θα παγιωθεί η αλα καρτ επίκληση των Ιερών Κανόνων..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Η καμπανα χτυπα για ολους τους και ολους μας.Καλει τους ιερεις και λαικους (γιατι οχι και τους αρχιερεις;) να κανουν πραξη τις αποφασεις του κολυμβαριου.Τα ψεματα τελειωνουν για αυτους που θελουν να μη παιρνουν θεση σιωποντας.Θα ζητηθει απο τον καθενα να δεχθει η οχι τα δσμευτικα κειμενα οπως λεει της συνοδου.Το προβλημα ηρθε στο πλατυσκαλο μας τωρα.Δεν ειναι θεμα "εκεινων"αλλα εγινε και δικο μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Κάτω τα χέρια από τον πατήρ Θεοδωρο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Αν προσεξετε δεν καλει αρχιερεις αλλα κληρικους και λαικους να συμορφωθουν στα δεσμευτικα κειμενα της συνοδου.Πραγμα που σημαινει οτι οι αρχιερεις συμφωνουν και δεν υπαρχει θεμα με αυτους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΔΩ: ΤΑ ΔΕΚΑ ΕΩΣΦΟΡΙΚΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/12/blog-post_31.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Μία παρατήρηση μόνο... " Έγινε ... Τούρκος " ! ( Όχι μόνο στην υπηκοότητα )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Αν δεν είχαμε τον π. Θεόδωρο Ζήση και τους συν αυτώ, τώρα θα ήμασταν στην αίρεση. Ποιός θα καθαιρέσει αυτόν τον αιρετικό πατριάρχη και τους συν αυτώ; Τί περιμένουμε δηλαδή για να γίνει μια Αγία και Μεγάλη Σύνοδος που θα τους στείλει όλους έξω από την Αγία μας Εκκλησία; Αυτός δεν πρόκειται όπως φαίνεται να μετανοήσει. Προς τον πάπα τον αλάθητο γέρνει όλο και πιο φανερά. Τί περιμένετε άγιοι Αρχιερείς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Τα του Καίσαρα τω Καίσαρα και τα του Θεού τω Θεώ.
  Τούτο δε εστί Ορθοδοξία.
  Μα σήμερα οι Διδάσκαλοι και Επίσκοποι της «Ορθοδοξίας» διδάσκουν στο ποίμνιό τους , για Θεό τους τον Καίσαρα…
  θεοποίησαν μια άλλη αγία τριάδα .... το Χρήμα, την δόξα, και την σαρκολατρεία.

  Αποστάτησαν οι Αρχιερείς της Ουράνιας Βασιλείας μας,
  της δωρισμένης από τον Θεό και Ιησού Χριστό μας σε εμάς στην γη.
  Μας πούλησαν ως πρόβατα στο κράτος του αντιχρίστου.
  Οι γεωργοί της κατάρας θρέφουν για πνεύμα άγιο, τον σατανά για θεό.... σπέρνοντας τον φθόνο, το ψέμα τον φόβο και την κατάρα προς τους ανθρώπους... και ιδιαιτέρως εμάς την Ελλάδα.

  Αν η βασιλεία των ουρανών δεν είναι ίδια εδώ στην γη... είναι γιατί οι δεσποτάδες της ιεράς συνόδου της εκκλησίας Του Θεού στην γη, πρόδωσαν ως νέοι ιούδες τον Λαό Του Χριστού.
  Και έγιναν δημόσιοι υπάλληλοι στον Τουρκο-εβραίο Καίσαρα τους.

  Διαίρεσαν την Μία και Αγία Ελληνική και Αποστολική και Καθολική Ορθόδοξη Εκκλησία,
  σε εκατοντάδες σχίσματα και αυτόνομα βασίλεια...
  Και έτσι πλάνεψαν τον Λαό διχάζοντας τον με την κατάρα των αναθεμάτων τους... και για φως στα άβατα τους έχουν τους νόμους των Μασόνων και εχθρών του Ελληνισμού.... την πορνεία, την αυτεπάγγελτη σκλαβιά, και τον θάνατο αντί για ζωής Πνεύμα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Η επιστολή του Πατριάρχη είναι ανεπίτρεπτη, συμφωνώ με τους προηγούμενους σχολιαστές. Όμως παρακαλώ πολύ πρέπει να δούμε το βάθος και την ουσία όσων αναγράφονται, και που στηρίζονται αυτές οι αντιλήψεις του Πατριάρχη (στο "δεξί του χέρι" τον μητροπολίτη Περγάμου Ι.Ζηζιούλα του οποίου η θεολογία διδάσκεται πλέον σε όλες τις Ορθόδοξες χώρες!)

  Υπάρχει μια συνομιλία Αγιορειτών Πατέρων σε αυτό το βίντεο

  https://www.youtube.com/watch?v=0bbEeIQlBjo

  Δεν σας κρύβω ότι είμαι ήμουν (και είμαι) πολύ επιφυλακτική με το θέμα της αποτείχισης έτσι όπως έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα δηλ. ως πλήρης αποκοπή από όλους τους Ορθοδόξους απανταχού της γης, από ολόκληρη την Ορθοδοξία. Πρέπει να ξεκαθαριστούν αυτά τα θέματα.
  Αποτείχιση κάνει ο κληρικός που διακόπτει την μνημόνευση συγκεκριμένου επισκόπου.Οι πιστοί με ποιους (κληρικούς και λαϊκούς) θα πρέπει να είναι σε μυστηριακή κοινωνία;
  Yπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν.
  Όμως παρακαλώ πολύ ακούστε το βίντεο ιδιαίτερα από το 45ο λεπτό!
  Λέει για το θέμα των επισκόπων και του πρωτείου:
  Στην Ορθοδοξία υπάρχουν μόνο τοπικοί επίσκοποι, μόνο στον παπισμό υπάρχει παγκόσμιος Πάπας, έτσι λοιπόν δεν έχει νόημα η έννοια του "οικουμενικού" Πατριάρχη.
  Tα σημερινά δυτικά στοιχεία ξεκίνησαν να έρχονται όταν στην διάρκεια της Τουρκοκρατίας οι Έλληνες θεολόγοι σπούδαζαν στην Ιταλία ή στην ευαγγελική σχολή της Σμύρνης.Σήμερα η εκκλησιολογία μας είναι δυτικής προελεύσεως, και η θεολογία που διδάσκεται είναι η ζηζιουλική.

  Ο Μοναχός λέει για την ζηζιούλεια θεολογία από το 45ο λεπτό στην οποία υπάρχει αιρετική Τριαδολογία δηλ. η μοναρχία του Πατρός και ο Επίσκοπος εικόνα του Πατρός, η εκκλησία εικόνα της Αγίας Τριάδας υπό την υποθετική μοναρχία του Πατρός(!!!)

  Το έχει συζητήσει όπως λέει και με τον π.Θ.Ζήση και του είπε ότι πρόκειται για ΔΑΙΜΟΝΙΩΔΗ ΖΗΖΙΟΥΛΕΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ!

  Λέει ότι του είπε ο π.Ζήσης:" O Ζηζιούλας τα έχει "κάνει μπίλιες" έχει προσχωρήσει σε μια νεο-Ευνομιανική θεολογία σε μια επαναφορά της αίρεσης του Ευνομίου ο οποίος ήταν Αρειανιστής!!! Που λέει ότι το κάθε Πρόσωπο δρα ανεξάρτητα!"
  Εξ ου και το γνωστό "το πνεύμα όπου θέλει πνει"!
  Ενώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κλειδώνει το θέμα (που έχει ήδη κλειδώσει επί Μεγάλου Βασιλείου), λέγοντας ότι όπου λέμε Άγιο Πνεύμα εννοούμε την κοινή Αγιοτριαδική ενέργεια και όχι την Υπόσταση του Αγίου Πνεύματος.

  Ο Οικουμενισμός λοιπόν είναι μια αιρετική Τριαδολογία!
  Δεν είναι απλά μια εκκλησιολογική αίρεση (με συμπροσευχές και συλλείτουργα) αλλά Τριαδολογική αίρεση!
  Η αιρετική ζηζιούλεια θεολογία διαδάσκεται σήμερα σε όλες τις Θεολογικές σχολές όλων των Ορθοδόξων χωρών!!!

  Υπάρχει η εντύπωση ότι ο Οικουμενισμός είναι μόνο ο συγκρητισμός και η εξίσωση της αλήθειας με το ψεύδος, ως μία ακόμα υποκειμενική αλήθεια σύμφωνα και με το γενικό κλίμα της "Νέας Εποχής" περί "ατομικής αλήθειας".

  ΟΜΩΣ ΕΔΩ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΡΕΣΗ!!!

  Παρακαλώ πολύ όσοι έχουν μεγαλύτερη θεολογική επάρκεια να ασχοληθούν με τη ρίζα του προβλήματος.
  Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μόνο με φωνασκίες και γενικόλογες διαμαρτυρίες.Χρειάζεται να αντιμετωπιστεί ο Οικουμενισμός με ορθό τρόπο, δηλαδη σε καθαρά θεολογική βάση, για να υπάρξει αποτέλεσμα. Όπως έγινε με όλες τις μεγάλες αιρέσεις του παρελθόντος που ταλαιπώρησαν την Εκκλησία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Τϊ είναι αυτά τα χουντικά; Του δάνισε ο πάπας εγχειρίδια από τρόπους εξόντωσης αθώων του μεσαίωνα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ΔΌΞΑ ΤΩ ΘΕΩ. ΔΙΑΒΑΖΩΝΤΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΩΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΌΤΙ ΤΟ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΣΕΒΟΥΣ ΛΑΟΎ ΕΊΝΑΙ ΟΡΘΌΔΟΞΟ, ΜΑΧΗΤΙΚΌ, ΚΑΙ ΕΥΧΌΜΑΣΤΕ ΣΕ ΌΛΟΥΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΈΤΣΙ, ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΈΣ ΕΥΧΈΣ, ΓΕΡΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Ανάξιος Πατριάρχης. Αλλά με αδελφό τον πάπα τί περιμέναμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ο Βαρθολομαίος έχει ξεφύγει εντελώς! Βλέπει ότι δέν μπορεί νά ελέγξη πλήρως τήν κατάσταση και έχει αρχίσει καί αποκαλύπτει τό απολυταρχικόν τού χαρακτήρος του.Τό ότι οσονούπω θά εκαταλείψη τόν μάταιο τούτο κόσμο ούτε περνάει απ' τό μυαλό του ως φαίνεται.Δαιμονικές καταστάσεις...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ κ. Βαρθολομαίε.
  Είστε μεγάλος οικουμενιστής.
  Εύχομαι ο Θεός να σας δώσει φώτιση για μετάνοια πρωτού να είναι αργά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Αδελφοί εν Χριστώ, θαρρώ όλες αυτές οι γενομένες αναστατώσεις που λαμβάνουν χώρα και ύπαρξη στην Ελλάδα και παγκοσμίως, δεν είναι τίποτε άλλο από σημεία των καιρών καθώς λέγουν οι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Δεν υπάρχει λόγος να δίνουμε χώρο στην οργή, τον θυμό και γενικά αντιδράσεις ξένες με το πνεύμα του εν Χριστώ ζειν πιστού. Να έχουμε τις αρετές αυτές που δεικνύουν ότι είμαστε μαθητές Του, και όχι να παρασυρόμαστε από τα πονηρά έργα (ομιλίες,συντεντεύξεις,αντορθόδοξες πράξεις, αντικανονικές κ.α.)κληρικών και λαϊκών. Να έχουμε κοινωνία με τον Θεό,να ζούμε εν μετανοία, να μελετάμε την Αγία Γραφή, τους Πατέρες, να έχουμε πρακτικό πνευματικό οδηγό και γενικά να αγωνιζόμαστε τον καλό αγώνα , έτσι ώστε να μας δίνει την χάρη του ο Θεός και να διακρίνουμε τα πνεύματα. Όλα αυτά επαναλαμβάνω είναι σημεία των καιρών !! Δεν πρέπει να αγωνιούμε, αλλά να έχουμε ακλόνητη την πίστη και την ελπίδα μας στον Κύριό μας !!! Ότι και να συμβεί, αν είμαστε ενωμένοι μαζί Του, δεν θα επιτρέψει ο Κύριός μας να πλανηθούμε.....!!!!!!! Να εύχεστε για τον αμαρτωλό αδελφό σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Όποιος σκάβει τον λάκκο του άλλου, πέφτει ο ίδιος μέσα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. http://www.pentapostagma.gr/2016/12/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%B2%CE%AC.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Αφής στιγμής η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν επικύρωσε ακόμα τις αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης, δεν έχει νόημα οποιαδήποτε δίωξη σε όσους διαφωνούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Προσωπικά, εκπλήσομαι από την πολλή αγάπη του πατριάρχη! είναι πραγματικά αστείρευτη...! όσο για το αίσθημα δικαιοσύνης των Ιεραρχών, αν δεν είχαν τον φόβο ότι με την καθαίρεση των αγίων αγωνιστών θα άνοιγαν οι ασκοί του αιόλου, θα βλέπαμε τι πραγματικά θα έκαναν! (κάποιοι εξαιρούνταν)
  Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. [ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ] ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΘΠ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/09/blog-post_38.html

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

  I.            ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
  II.            Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ «ΤΡΟΠΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΣ»;
  III.            Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ «ΧΑΜΑΙΛΕΟΝΤΙΣΜΟΥ».
  IV.            «ΤΙ ΡΟΛΟ ΒΑΡΑ» Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ;
  V.            ΣΥΓΚΡΗΤΙΚΟ-ΟΥΜΑΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ.
  VI.            Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ 1928 (ΜΕΤΑΘΕΤΟΝ=ΜΟΙΧΕΠΙΒΑΣΙΑ)
  VII.            OI «ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΚΑΙ Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
  VIII.            H ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΚΚΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΙΣ».
  IX.            ΜΗΠΩΣ ΕΙΜΕΘΑ ΧΑΖΟΒΙΟΛΗΔΕΣ-ΧΑΪΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΧΑΖΟΠΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ;
  X.            Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΚΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΝ ΣΩΡΗΔΟΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΙΧΕΙΑ.
  XI.            ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ-ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΙΣ» ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ;
  ΧΙΙ.            Η ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΕΞΙ ΜΕΡΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΦΩΤΟΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΗΜΑ.

  ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Διαβάζουμε στον σύνδεσμο σας:

  "Όθεν, παρακαλούμεν την Υμετέραν Μακαριότητα και την περί Αυτήν Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος,
  της μετασχούσης της εν Κρήτη Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και συναποφασισάσης και συνυπογραψάσης πάντα τα Συνοδικά κείμενα όπως, εις εφαρμογήν της αποφάσεως της Συνόδου ταύτης,
  καθ’ ην τα κείμενα ταύτα τυγχάνουσι δεσμευτικά διά πάντας τους Ορθοδόξους πιστούς, κληρικούς και λαϊκούς (βλ. Κανονισμόν Οργανώσεως και Λειτουργίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, άρθρον 13, παρ."


  "δεσμευτικά διά πάντας τους Ορθοδόξους πιστούς, κληρικούς και λαϊκούς" λοιπόν!
  Κι Πειραιώς και ο Αμβρόσιος κι ο Κοσμάς (Αιτωωλίας) κι ο Κονίτσης κι ο Κυθήρων κι ο Ναυπάκτου ακόμη παίζουν κρυφτούλι.


  Γι αυτό και εμείς αμέσως μετά την σύγκληση της Ιεραρχίας και της επικύρωσης εκ μέρους της της εισήγησης του μητροπολίτη Σερρών,
  αποφασίσαμε και ανακοινώσαμε την διακοπή της μνημόνευσης και του Βαρθολομαίου - ο οποίος γυμνη τη κεφαλη- εισάγει στην εκκλησία μας την αίρεση του Οικουμενισμού και όλων των Ιεραρχών που συνεχίζουν να τον μνημονεύουν, να έχουν εκκλησιαστική κοινωνία μαζί του και που ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ με την σιωπή τους τις αποφάσεις της ψευδοσυνόδου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρέπει νὰ προβοῦμε σὲ ἀποφασιστικὴ ρήξη μὲ τὸν Οἰκουμενισμό, καὶ δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε καμία κοινωνία μὲ τοὺς συνοδοιπόρους του. Ὁ δρόμος μας δὲν εἶναι ὁ δικός τους. Πρέπει νὰ τὸ ποῦμε αὐτὸ μὲ ἀποφασιστικότητα καὶ νὰ τὸ δείξουμε μὲ τὶς πράξεις μας. Μία ἐποχὴ πραγματικῆς ὁμολογίας ἔρχεται γιὰ μᾶς, μία ἐποχή, ποὺ ἴσως παραμείνουμε μόνοι καὶ διωκόμενοι. Στὸ βαθμὸ ποὺ ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Τοπικὲς Ἐκκλησίες ἔχουν πλέον εἰσέλθει στὶς τάξεις τοῦ “Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν” καὶ ἔχουν ὡς ἐκ τούτου προδώσει τὴν Ὀρθοδοξία καὶ προσκυνήσει τὸν Σατανά, ἔχει ἔρθει ἡ ὥρα τῆς πλήρους ἀπομονώσεώς μας. Δὲν μποροῦμε καὶ δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε καμία κοινωνία μὲ ἀποστάτες τῆς ἀληθινῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι, ἐάν ἀπαιτηθεῖ, νὰ ἀναχωρήσουμε στὶς “κατακόμβες”. Ἡ θέση μας ὡς μαχητὲς καὶ ὁμολογητὲς τῆς καθαρῆς καὶ ἀμόλυντης ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ, μᾶς θέτει κάτω ὰπὸ μεγάλη ὑποχρέωση, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορὰ στὸ παρελθόν.

   Διαγραφή
 34. Αν ο Πατριάρχης προχωρήσει σε διακοπή της κοινωνίας με Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος το μόνο που θα καταφέρει είναι. να τους οδηγήσει σε «αποτείχιση» και διακοπή του μνημοσύνου του. Είναι σαν να πυροβολείς τα πόδια σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Πως τολμα και πιανη στο στομα του τον Ιερο Χρυσοστομο??? Να το ξερει καλα δεν σκυβουμε το κεφαλη παραμενουμε ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ!!και θα ημαστε κοντα στον Πατερα Θεοδωρο Ζηση και σε καθε αγωνιζομενο ΙΕΡΕΑ!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Πολλές φορές με "βασανίζει" η επόμενη σκέψη:
  Εφόσον ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως αρέσκεται να "παίζει" επιλεκτικά με τους Ιερούς Κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μήπως πρέπει να παύσει να αναγνωρίζεται σαν "Οικουμενικός" Πατριάρχης και να αναγνωρίζεται μόνο σαν ένας Πατριάρχης όπως όλοι οι άλλοι Ορθόδοξοι Πατριάρχες ;
  Στην Βυζαντινή αυτοκρατορία, η Κωνσταντινούπολη ήταν η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, και τότε είχε νόημα να ονομάζεται "Οικουμενικός" Πατριάρχης. Σήμερα η Κωνσταντινούπολη, ποια θέση έχει διεθνώς, και γιατί δικαιολογείται σαν "Οικουμενικός" Πατριάρχης; Μήπως αυτός ο συγκεκριμένος κανόνας της Εκκλησίας, σήμερα πρέπει να αλλάξει και να προσαρμοστεί στα σημερινά πραγματικά δεδομένα; (διότι ο Πατριάρχης αρέσκεται να λέγει ότι οι ιεροί κανόνες πρέπει να προσαρμόζονται στα σημερινά υπάρχοντα δεδομένα).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος με την ευθυκρισία της έδειξε ότι Το Αυτοκέφαλον της Εκκλησίας της Ελλάδος υπάρχει ουσιαστικά, οχι μόνον τυπικά, και ο σεβασμός προς το Πατριαρχείο δεν εμποδίζει την Ιερά Σύνοδο, να αποφασίζη ελεύθερα και ανεπηρέαστα από έξωθεν επεμβάσεις.
  Δεν πρέπει λοιπόν να πολεμάμε τους Ελληνες Ιεράρχες, αλλά να τους συμπαριστάμεθα και να τους εμπιστευώμαστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. H υπό της ΔΙΣ επιλογή της αρχειοθετήσεως του επαισχύντου αυτού κειμένου αποτελεί μονόδρομο.
  Πρόκειται για σουλτανικής υφής έγγραφο, που θα καταγραφεί με μελανά γράμματα στις σελίδες της νεοτέρας εκκλησιαστικής Ιστορίας.
  Η απόπειρα εκφοβισμού των ομολογητών κληρικών και λαικών και η επιχείρηση φιμώσεως του γνησίου και αγωνιστικού τους λόγου είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη σε αποτυχία.
  Όσο για την επιλεκτική μνεία των Θείων και Ιερών κανόνων τι φω και τι λαλήσω!
  "Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί"!
  Υ.Γ.Δυστυχώς παραμένει εν ισχύει το εκκλησιολογικώς και ιεροκανονικώς στρεβλό και νόθο αλλά και εθνικά επικινδυνωδέστατο καθεστώς των λεγόμενων Νέων Χωρών, το οποίο μακαρίτης καθηγητής του Κανονικού Δικαίου του ΕΚΠΑ χαρακτήρισε με τις λεξεις "κανονικό αίσχος"!
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Αυτό που αρμόζει στον αρχιαιρεσιάρχη του Βοσπόρου είναι ένα ισχυρότατο "ράπισμα", σαν κι εκείνο που άστραψε ο Άγιος Νικόλαος στον Άρειο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. ΑΙΣΧΟΣ,ΝΤΡΟΠΗ,ΚΑΤΑΝΤΙΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. "τα κείμενα ταύτα τυγχάνουσι δεσμευτικά διά πάντας τους Ορθοδόξους πιστούς, κληρικούς και λαϊκούς".

  Δεν ξέρω αν θα πρέπει να γελάμε ή να κλαίμε. Νομίζω ότι είναι προτιμότερο να κλαίμε, για μια τέτοια "συνοδική" κατάντια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Η προσκήνηση του σατανά είναι αποστασία και ΔΕΝ ΧΩΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ . Και ο μνημονεύεων αιρετικό τον αντίχριστο λατρεύει . .Tί θ' ἀπολογηθοῦν ἐν ἡμέρα κρίσεως οἱ ψυχές πού ἤθελαν νά διακόψουν τήν κοινωνίαν των μέ τήν αἵρεσιν καί νά ἑνωθοῦν μέ τόν Θεόν, ἀλλά δέν ἐπρόφθασαν , διότι διεκόπη τό νῆμα τῆς ζωῆς των; ΔΕΝ είναι μόνο η σύνοδος Ήδη απο την μνημόνευση του Πάπα στην Ραββένα που μνημονεύτηκε ο πάπας και εδωσαν μετάληψη σε παπικούς είναι υποχρεωτική η αποτείχιση και φυσικά και ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΠΡΑΞΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ... https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vzSuXSAPUSc Ο μνημονεύων τον αντίχριστο αιρετικό τον σατανά λατρεύει
  Aπο όποιον συνιστά μνημόνευση αιρετικού χάριν τάχα μου οικονομίας "αρχι καιρού " , θά ἐκζητήσῃ ὁ Θεός αὐτές τίς ψυχές. Διότι όποιον συνιστά μνημόνευση αιρετικού χάριν τάχα μου οικονομίας "αρχι καιρού " μιμείται τόν Διάβολο , ὁ ὁποῖος λέγει 999 ἀλήθειες, μέχρις ὅτου θεωρηθῆ ἀξιόπιστος, καί μετά λέγει το ΘΑΝΑΣΙΜΟΝ ψεῦδος ΟΤΙ ΤΑΧΑ ΣΩΖΕΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ .Οποιος μνημονεύει τον ΠΑΠΙΚΟ , τον παναιρετικό Βαρθολομαίο τον εχθρό του Θεού στον σατανά Θύει ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΕΙΝΑΙ .
  Αν ήταν του Θεού ακόμα και με κίνδυνο ζωής δεν θα το έκανε .
  Τι θά γίνει λοιπόν αν ένας τέτοιος εκδιωχθείς εκείθεν ? Είναι αποτειχισμένος ? Θα τον δεχθούμε με τιμές δεδιωγμένου ένεκα δικαιοσύνης ?
  Δεν είναι του Θεού κάθε ένας που τιμωρεί ως κακό του δούλο ο σατανάς
  Του Θεού είναι όποιος με την θέληση του διακόπτει την κοινωνία με την αίρεση και όχι αυτός που ενάντια στην θέληση του το υφίσταται επειδή του το επιβάλλουν με το ζόρι οι αιρετικοί . Τους αγαπώντας τον Θεόν, ουκ έστιν εν λόγοις ο αγών, αλλ’ εν έργοις γενναίως παρατετάχθαι και πάντα κίνδυνον ετοίμους είναι παθείν υπέρ της Ευσεβείας και του μη τη κοινωνία χρανθήναι των Αιρετικων. Μετα του καυχηματος ημων, της Πιστεως ημων, της Καλης κληρονομιας των Πατερων ημων, τω Θεώ παραστήναι ελπίζομεν και των ημαρτημένων λαβείν την άφεσιν. Ανευ ταυτης, ουκ οίδα ποία δικαιοσύνη της Αιωνίου Κολάσεως ημάς λυτρώσεται όπως έλεγε Αγιος Μαρκος ο Ευγενικος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Εντολές και υποδείξεις δεχόμαστε μόνο από ορθοδοξους Ποιμενες (Επόμενους των Αγίων Πατερων) κύριε βαρθολομαιε,και όχι από αιρετικους σαν και του λόγου σου. Τις εντολές σου να τις απευθυνεις στους ομοπιστους σου αιρετικους.Εσυ δεν πιστεύεις Στον ίδιον Θεον με εμάς τους ορθοδοξους.Γι αυτό καλά θα κάνεις να μας απαλαξεις γρήγορα από την παρουσία σου.Αρκετα προβλήματα δημιουργησες έως τώρα.Αντε γιατί και η υπομονή έχει και τα όρια της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Διακοπή μνημοσύνου
  «Καιρός τω παντί πράγματι» (Εκκλη.3: 1).
  Και νυν, καιρός θρήνου, καιρός ομολογίας, καιρός αποφάσεως σωτηρίας.
  «Συντετέλεσται» (1 Βασ. 20: 33) ήδη η πτώσις εν τη πίστει του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και τω συν αυτώ Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων, Αγιορειτών και των κοινωνούντων αυτοίς κληρικών και λαϊκών. Κλαύσατε και αναγγείλατε: Πέπτωκε Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ, και διαθέσει και φρονήματι και λόγω και πράξει. Ηθέτησαν, οι δυστυχείς και θεοπαράδοτα δόγματα και θείους νόμους και αγίους Πατέρας και ιεράν Παράδοσιν και Ορθόδοξον Εκκλησίαν, και γενικώς την πίστιν της Ορθοδοξίας. Ωμολόγησαν την μετά της παπικής αιρέσεως ένωσιν και την εν τη Οικουμενιστική παναιρέσει του Π.Σ.Ε. τοιαύτην, «δημοσία… γυμνή τη κεφαλή επ΄ Εκκλησίας» (ΙΕ΄ Κανών ΑΒ Συνόδου), και παραμένουν γηθοσύνως αμετανόητοι. Καιρός του ποιήσαι το θέλημα Κυρίου, ως τούτο ορίζεται δια του ΛΑ΄ Κανόνος των Αγίων Αποστόλων και του ΙΕ΄ Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, περί χωρισμού και διακοπής του μνημοσύνου του πεπτωκότος Επισκόπου.
  «Σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν», είναι και νυν η φωνή του ουρανού προς πάντα Ορθόδοξον (Γεν. 19:17).

  Κωνσταντίνος Αργυρακόπουλος
  Μόντρεαλ-Καναδά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Ήρθε η ώρα να ξεπλυθεί το πλήθος των αμαρτιών μας, με τη σταθερή ομολογία μας ότι τασσόμαστε ενάντια στην Παναίρεση του Οικουμενισμού και στις αποφάσεις της Κρήτης.
  Δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι.
  Η μαρτυρία μας είναι το δύσβατο μονοπάτι της σωρηρίας μας.
  Φορτωμένοι είμαστε όλοι με αδυναμίες.
  Όμως αν δεν ξεπουλήσουμε την πίστη μας ίσως ο Θεός μας λυπηθεί και μας σώσει.
  Αυτά τα λίγα καταλάβω με τα όσα διαβάζω τον τελευταίο καιρό.
  Καλή δύναμη αδελφοί μου.
  Χ.Ιωάννου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. O к.Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ, στανικώ τω τρόπω θέλουν να επιβάλλουν στις συνειδήσεις των πιστών τη ΔΗΘΕΝ ορθότητα καθώς και την αποδοχή και υποχρεωτικότητα των αποφάσεων της εν Κρήτη ψευδο-συνόδου.
  Προς τούτο στοχοποίησαν κατά τρόπο επιεικώς αήθη δύο αντιφρονούντες μητροπολίτες, τον εγνωσμένου Ορθοδόξου Ήθους και θεολογικού-επιστημονικού κύρους, ομολογητή π.Θεόδωρο Ζήση καθώς και την πλειάδα εκείνη των κληρικών και λαικών που απορρίπτουν πανηγυρικώς και μετά πατάγου τις προδοτικές επιταγές του εν Κολυμπαρίω "συνοδικού" μορφώματος.
  Το καμουφλαρισμένα προδοτικό, όμως, κείμενο που αναφέρεται στις σχέσεις Ορθοδοξίας (δηλαδή της Ορθοδόξου Εκκλησίας) με τον "λοιπόν χριστιανικόν κόσμον" (τις αιρετικές "χριστιανικές" ομάδες και κοινότητες της Δύσεως δηλονότι)δεν το υπέγραψαν 32 επίσκοποι εκ των συμμετασχόντων, η δε Εκκλησία της Βουλγαρίας με ένα υπέροχο, θαυμάσιο, ομολογιακότατο και πατερικότατο κειμενό της (φρονώ ότι το εν θέματι κείμενο θα πρέπει ταχύτατα και άνευ χρονοτριβής να διανεμηθεί και να καταστεί κτήμα όσο γίνεται μεγαλύτερου αριθμού πιστών) αποδόμησε πλήρως το υποτιθέμενο κύρος της εν Κρήτη φαιδράς πανηγύρεως.
  Επομένως αντίθετοι και αντικείμενοι και ενιστάμενοι προς τις προδιαληφθείσες "συνοδικές" αποφάσεις δεν τυγχάνουν μονάχα οι κατ αρχήν στοχοποιηθέντες αλλά και πολλοί άλλοι εκκλησιαστικοί και θεολογικοί παράγοντες αλλά και πλήθος πολύ ορθοφρονούντων κληρικών και λαικών ως τυγχάνει γνωστό στους παρακολουθούντες επισταμένως τα εκκλησιαστικά μας πράγματα τους οποίους ουδείς, όσο ψηλά και αν ίσταται, δύναται να αγνοήσει και παραθεωρήσει άνευ συνεπειών και ελαφρά τη συνειδήσει.
  Αποτελεί στοιχειωδέστατο χρέος παντός μέλους της Εκκλησίας, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, γραμματικής μορφώσεως, επαγγελματικής ιδιότητος και καταρτίσεως,γεωγραφικής διαμονής και δραστηριοποιήσεως η απόρριψη της οικτρής ψευδοσυνόδου αλλά και η διαφώτιση των υπολοίπων μελών της Εκκλησίας περί της επικινδυνότητός της για το εκκλησιαστικό σώμα.
  Προς τούτο, οργανωμένες ομάδες-πυρήνες ευαισθητοποιημένων πιστών στις πρωτεύουσες των νομών της πατρίδος μας θα μπορούσαν, διά της διοργανώσεως διαφωτιστικών ομιλιών (όπως έχει ήδη αρχίσει να γίνεται) από εγνωσμένου κύρους ομιλητές όπως π.χ. ο π.Θεόδωρος Ζήσης, ο π.Γεώργιος Μεταλληνός, ο π.Αθανάσιος Αναστασίου, ο π.Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, ο κ.Τσελεγγίδης και έτεροι εκκλησιαστικοί και θεολογικοί παράγοντες καθώς και διά της διανομής φυλλαδίων και λοιπού σχετικού υλικού, να συμβάλλουν στη διάχυση και εδραίωση της αμφισβητήσεως, αποδομήσεως και απορρίψεως της θλιβερής "συνόδου".
  Δυστυχώς, άλλοι θα έπρεπε να είναι οι μπροστάρηδες των σχετικών αγώνων! Οι υποτιθέμενοι φιλοπαραδοσιακοί επίσκοποι, οι μονές του Αγίου Όρους, άλλες μοναστικές και ιεραποστολικές αδελφότητες, γνωστοί ανά το Πανελλήνιο, κατά τα άλλα, γεροντάδες, διάφοροι σύλλογοι και σωματεία κ.ο.κ.
  Αφού κάτι τέτοιο δεν έχει επισυμβεί μέχρι στιγμής το βάρος του αγώνα, νομοτελειακώς, πίπτει επί των ώμων των προαναφερθεισών ομάδων και των προδιαληφθέντων πυρήνων.
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. έγιναν πλέον γνωστές οι διαθέσεις του πατριάρχη καθώς και η αιρετίζουσα και με το στανιό επιβαλόμενη διδασκαλία του. είμαστε πολλοί οι πιστοί που το γνωρίζουμε, αλλά έστω κι ένας να ήταν, πάλι ουδέν θα εποίει ο πατριάρχης. εκείνο που αναρωτιέμαι είναι: πώς μπορεί και κοιμάται τα βράδια; δεν τον ενοχλεί η συνείδησή του; γνωρίζει ότι γνωρίζουμε και αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη επίγεια τιμωρία του, διότι απ' ότι φαίνεται, Θεό δεν φοβάται...
  Ο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Όπως πάμε θα αφορισει πάνω από το μισό ποίμνιο και θα λυθεί το πρόβλημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Φωνάζει ο κλέφτης για να φύγει ο νοικοκύρης! Δεν βλέπει ότι ο μόνος που σκανδαλίζει το ποίμνιο είναι αυτός και οι κόλακες που τον περιτριγυρίζουν με τις αδιάκοπες παραβιάσεις των ιερών κανόνων που κάνουν;;;Μιλάει για ''Ιερά και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης'' την στιγμή που το 1/3 των Εκκλησιών την έχει φανερά απορρίψει και του φταίει ο Πατέρας Θεόδωρος και οι λοιποί ιεράρχες, οι οποίοι αρνούνται να δεχτούν τις αιρετικές αποφάσεις της ψευδοσυνόδου,αρνούνται να υποκύψουν στον εκβιασμό του, αρνούνται να αποκαλέσουν τις αιρέσεις Εκκλησία και για τον λόγο αυτό τους κατηγορεί για ανταρσία;;;! Κύριε ελέησον, τέτοια ζωντανά μέλη χρειάζεται η Εκκλησία, τέτοιους αγωνιστές σαν τον Πατέρα Θεόδωρο Ζήση, ο Θεός να τους δίνει δύναμη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Σύμφωνα με την "αρχή της αμοιβαιότητας" που ισχύει στις διπλωματικές σχέσεις αν το Πατριαρχείο θέσει σε ακοινωνησία Κληρικούς της Εκκλησίας της Ελλάδος τότε πρέπει και η Εκκλησία της Ελλάδος να πράξει αναλόγως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Ολοι οι ευσυνειδητοι και καλοπροαιρετοι κληρικοι κ μοναχοι παυστε επιτελους το μνημοσυνο των αιρετικων!! Μην στρουθοκαμηλιζουμε αλλο!! Ηρθε ο καιρος που πληρωνεται η προφητεια που λεγει: θα ερθει καιρος που θα κανετε χιλιομετρα για να βρειτε ανθρωπο να σας μιλησει για το Χριστο. Αυτο κανουμε ολοι οσοι εχουμε απομακρυνθει απο την διοικουσα " εκκλησια". Ψαχνουμε να βρουμε ορθοδοξους ιερεις που να μην μνημονευουν τον αντιχριστον. Τι περιμενετε αλλο;;;;
  Σοφια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Ἔχει ὅμως συγκινηθεῖ μέχρι καί τό σκυλάκι μου, πού ὁ νεοἸησουΐτης «Οἰκουμενικός» πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ἔσπευσεν ΑΡΔΗΝ, νά προστατέψει δῆθεν τούς ἀνά τήν οἰκουμένη κατασκανδαλισμένους οἰκουμενιστές ἀδελφούς μας καί πιστούς τῶν προαναφερομένων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, λές καί εἶναι τινά ἀπροστάτευτα εἶδη, ἤ ἀνθρωποειδῆ, λές καί εἶναι ἀποίμαντοι ἀπό εἰδικόν τους Πατριάρχην.

  Ὁ φουκαρᾶς ὅμως νέοἝλλην, θέλει καί ἐπιθυμεῖ, τόν ἰδικόν του  ἀποκλειστικόν πάτρωνα καί θρησκευτικόν πλανητάρχην.

  Ὁ πολιτικάντικος καί ἀναχρονικός, ἐξάπαντος ψευδώνυμος ὑπερτίτλος τοῦ «Οἰκουμενικοῦ», εἶναι ἤ δέν εἶναι, στυγνῆ πλανηταρχίδειος ἀμερικανιά; Πῶς παρεμβαίνει ὁ ἄνθρωπος, καί εἰσπηδά, ὡσᾶν ἐπαγγελματίας ἀλεξιπτωτιστής, με τέτοιον ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΝ τρόπον, μέσα στίς ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΕΣ Τοπικές Ἐκκλησίες, καί δή μέ τέτοιον φαρισαϊκόν Φραγκοπαπίστικον θράσσος;

  Ἄν τυχόν ὁ Νεογραικός καί πάπας Βαρθολομαίος, σκοπεύει, ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΣ νά συγκαλέσει Μείζωνα καί Ὑπερτελήν Σύνοδον ὅπως καταδικάσει, ἄρον-ἄρον, καί ἄνευ τινάς Κανονικῆς ἀπολογίας τόν π. Θεόδωρον Ζήσην καί τοῦς σύν αὐτῷ μαθητές του, ΠΑΡΑΚΑΛΩ πολύ ὅπως συγκαταριθμηθῶ, ἀνάμεσα στους «σύν αὐτῷ», για εἰδικόν πατριαρχικόν ἀφορισμόν μου διότι ὡς γνωστόν, ἐγεννήθην καί διαβιῶ, ἐκ γεννησιοῦ μου, ὡς ἀφορισμένος. Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ΕΙΣΠΗΔΗΣΕΝ ΩΣ ΤΑΥΡΟΣ ΕΝ ΥΑΛΟΠΩΛΕΙῼ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/12/blog-post_53.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Πανικοβλημένοι οι προβατόσχημοι Οικουμενιστές ξεσπούν σε απειλές. Καιρός να καθαρίσει το σιτάρι από τα ζιζάνια. Το ίδιο ισχύει και γα την πατρίδα. Και μόνο το γεγονός ότι στήριξε την ψευτοσύνοδο το προοδευτικό κηφηναριό-ΣΥΡΙΖΑ και λοιποί-είναι ένδειξη για το πού βρίσκεται η αλήθεια. "Επαινούμενος γαρ υπό των εναντίων αγωνιώ μη τι κακόν είργασμαι"μας λέει ο αειθαλής αρχαίος λόγος.

  Δημήτρης Νατσιός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επιτέλους Δημήτρη, μίλησες παίρνοντας σαφή θέση. Και μίλησες ορθά.

   Διαγραφή
 54. Να ξυπνήσουν και άλλοι ιερείς και αρχιερείς και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να τιμήσουν το Ορθόδοξο ράσο που φοράνε γιατί το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Ο κατα τα άλλα σεβαστός Πατριάχης Βαρθολομαίος θέλει να εξαφανίσει τις αντιδράσεις, να κλείσει τα στόματα και να περάσει την σύνοδο του αίσχους, και εμείς να τον βλέπουμε να τα κάνει όλα αυτά και να τα καταπίνουμε αμάσητα. Δεν γίνεται αυτό. ΜΠΡΑΒΟ στο ιστολόγιο Κατάνυξις που έδωσε στη δημοσιότητα αυτή την επιστολή για να καταλάβουμε με τι Πατριάρχη έχουμε να κάνουμε ή καλήτερα με τι πάπα έχουμε να κάνουμε. Έχουμε τον αιρετικό, τώρα έχουμε και δεύτερο μέσα στην Ορθόδοξη εκκλησία. Και το χειρότερο είναι οτι δεν είναι απλά μορφωμένος αλλά παραμορφωμένος, ωστε να παρουσιάζει όπως τον βολεύει τους κανόνες της εκκλησίας και να θολώνει τα νερά για να μην καταλαβαίνουν όλοι τι ακριβώς κάνει. Έχουμε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα! ευτιχώς που η ΔΙΣ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Αλλα δεν φτάνει μόνο αυτό. Ας πάρει σαφή και ξεκάθαρα Ορθόδοξη θέση για την ψευδοσύνοδο της Κρήτης. Να αποφύγουμε σχίσματα και άλλα παρόμοια. τα προβλήματα λύνονται μέσα στην εκκλησία και όχι έξω απ'άυτή. Τα γεγονότα φωνάζουν απο μόνα τους! Ο Θεός βοηθός!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Ο πατριάρχης και οι συν αυτώ δυστυχώς είναι αιρετικός. Αδελφοί κρατάτε τις παραδόσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Γιώργος Κουρούδης13 Δεκεμβρίου 2016 - 3:39 μ.μ.

  Θα παρακαλούσα τον Πατριάρχη μας να θυμηθεί τα λόγια του γέροντος Παισίου που ο ίδιος, ως θεσμός εννοείται, ανακήρυξε ως ΑΓΙΟ της ορθοδόξου εκκλησίας μας, τι έλεγε για τις συζητήσεις που γίνονταν με τούς δυτικούς. Τι να πω μας στεναχωρεί ιδιαίτερα αυτός ο τρόπος προσέγγισης και μας απογοητεύει. Εύχομαι ο Αρχιεπίσκοπος μας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αντισταθεί στις αντιπατερικές θέσεις όπως αυτές προβάλλονται μέχρις στιγμής από τον θεσμό του πατριαρχείου. "Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο» Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου – Λόγοι Α΄, ἔκδ. Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης
  Δυστυχῶς ὁ δυτικὸς ὀρθολογισμὸς ἔχει ἐπιδράσει καὶ σὲ ἀνατολικοὺς ὀρθόδοξους ἄρχοντες καὶ ἔτσι βρίσκονται σωματικὰ μόνο στὴν Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ ὅλο τὸ εἶναι τους βρίσκεται στὴ Δύση ποὺ τὴ βλέπουν νὰ βασιλεύη κοσμικά. Ἐὰν ἔβλεπαν τὴ Δύση πνευματικά, μὲ τὸ φῶς τῆς Ἀνατολῆς, μὲ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ τότε θὰ ἔβλεπαν τὸ πνευματικὸ ἡλιοβασίλεμα τῆς Δύσης, ποὺ χάνει σιγὰ-σιγὰ τὸ φῶς τοῦ νοητοῦ ἥλιου, τοῦ Χριστοῦ, καὶ προχωρεῖ γιὰ τὸ βαθὺ σκοτάδι. Μαζεύονται καὶ συνεδριάζουν καὶ κάνουν συζητήσεις ἀτελείωτες γιὰ πράγματα ποὺ δὲν χωράει συζήτηση, ποὺ οὔτε οἱ Ἅγιοι Πατέρες συζήτησαν ἐδῶ καὶ τόσα χρόνια. Ὅλες αὐτὲς οἱ ἐνέργειες εἶναι τοῦ πονηροῦ, γιὰ νὰ ζαλίζουν καὶ νὰ σκανδαλίζουν τοὺς πιστούς, καὶ νὰ τοὺς σπρώχνουν ἄλλους στὴν αἵρεση καὶ ἄλλους σὲ σχίσματα, καὶ νὰ...
  κερδίζει ἔδαφος ὁ διάβολος. Πά, πά… βασανίζουν καὶ μπερδεύουν τὸν κόσμο αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι!"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Έχω προβληματιστεί πολλές φορές τι ακριβώς συμβαίνει με κάποιους ανθρώπους. Το πιο εύκολο είναι να πούμε τους γνωστούς χαρακτηρισμούς όπως βλέπουμε στο συντριπτικό ποσοστό των σχολίων και κριτικών στο διαδίκτυο για τον Πατριάρχη ότι είναι "αιρεσιάρχης" "μασόνος" "προδότης" κτλ... και τελειώσαμε..
  Αναμφίβολα όσα βλέπουμε είναι επιεικώς απαράδεκτα και σίγουρα λειτουργούν προδοτικά (είτε εσκεμμένα είτε με προθέσεις υποτιθέμενων "διπλωματικών ελιγμών").
  Πιστεύω όμως ότι τέτοιου είδους κρίσεις είναι υπεραπλουστευμένες και δρουν αρνητικά. Κανείς δεν θα πιστέψει ότι ο Πατριάρχης ή ένας επίσκοπος όπως π.χ. ο Δημητριάδος ή ο Μεσσηνίας είναι κρυφοί προδότες που απεργάζονται την καταστροφή της Ορθοδοξίας.
  Απλούστατα υπάρχει μετάλλαξη σχεδόν εξ ολοκλήρου των εννοιών της Πίστης, μετάλλαξη της εκκλησιολογίας, του τρόπου αντίληψης ακόμα και του τι είναι Εκκλησία, και ποιος ο ρόλος και η θέση της στον κόσμο, πως θα προχωρήσουμε μέσα στη σύγχρονη Βαβέλ της νέας εποχής.. και επιπλέον υπάρχουν οι σπουδές της δυτικής θεολογίας των εκκλησιαστικών προσώπων.
  Όλα αυτά όμως δεν απαλλάσουν από τις ευθύνες κανένα. Δεν απαλλασόμαστε ούτε εμείς οι απλοί (ας το πω έτσι παρόλο που δεν ισχύει με την έννοια που το λέμε για να αποποιηθούμε τις ευθύνες μας) πιστοί.
  Γιατί δεν νοείται Χριστιανός, που δεν είναι έστω σε διαδικασία (ας μην πω κατάσταση) κάθαρσης και φωτισμού. Αν λοιπόν είχαμε φωτισμό θα διακρίναμε τις έννοιες, τον συγκρητισμό την γενική εσκεμμένη θολούρα την εκκοσμίκευση και δεν θα πέφταμε σε κοσμικά ψευτοδιλλήματα διπλωματικών χειρισμών.
  Κάποιος μπορεί να πει ότι όλοι κρίνουμε εκ του ασφαλούς και ότι το πλαίσιο στο οποίο διαδραματίζονται τα γεγονότα είναι άσχημο ότι υπάρχουν συγκυρίες πολύ αρνητικές ειδικότερα στη χώρα μας. Εντάξει ας το δεχτούμε.
  Όμως εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι πηγαίνουμε απ΄το κακό στο χειρότερο. Για παράδειγμα οι διαρκείς υποχωρήσεις στο θέμα των Θρησκευτικών αντί να καταλήξουν σε καλές σχέσεις (για να γίνει υποτίθεται στη συνέχεια αποδοχή των προτάσεων της εκκλησίας), καταλήγουν στην πλήρη επικράτηση των άθεων επιλογών της κυβέρνησης.
  Όσον αφορά τώρα τον Πατριάρχη προσωπικά πιστεύω ότι αποδέχεται την θεολογία κυρίως του μ. Ζηζιούλα της "μοναρχίας του Πατρός" και της Εκκλησίας ως εικόνας της Αγίας Τριάδας, και ότι απορρέει από αυτό, όπως το πρωτείο η οικουμενικότητα και ο δυτικός επισκοποκεντρισμός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Έλεγε ο αείμνηστος θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, για τον πατριάρχη Βαρθολομαίο ... δεν έχει νου Χριστού, αλλά νου κοσμικό ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ;; ΤΑ ΤΡΟΛ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ;;
  ΝΑ ΧΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΤΟΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΝ ΑΝ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙ ΛΟΛ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. ΝΑ ΧΑΙΡΕΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΤΙΝΟ-ΤΡΟΛ! ΜΠΑΜ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ!
  ΠΑΝΤΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ Η ΠΙΑΤΣΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Πατέρες κι αδελφοί, άδικα χαλάτε το χρόνο σας και το ηλεκτρονικό σας πλέον μελάνι.
  Όπως και ο απόστολος των εθνών λέει , αιρετικόν άνθρωπον μετά πρώτης και δευτέρας νουθεσίας παραιτού.

  Βέβαια είναι ενθαρρυντικό ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που αντιστέκονται στην παναίρεση του οικουμενισμού και στους πρωτεργάτες της.
  Αν όμως όλοι οι Έλληνες είχαμε στην ψυχή μας ορθοδοξία και πατρίδα και δεν τρέχαμε να υποδεχθούμε τον πατριάρχη που είπε πως μια χούφτα κατσιαπλάδες (ή σχιζοφρενεί παρανοϊκοί κατά τον Δημητριάδος) διέλυσαν την αγαστοί συνύπαρξη των δύο λαών (Ελλήνων και Τούρκων), αναρτώντας πανό του τύπου ευλογημένος ο ερχόμενος και τρέχοντας να τον χειροφιλήσουμε τότε ότι και να έλεγε θα έπεφτε στον βρόντο.
  Το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι έχει πλέον το φρόνημα του λαού αλλιωθεί και δεν αντιδρά σε τίποτε, γιατί τότε η απάντηση θα ήταν μία και μόνο, αυτή που έδωσε ο Καραϊσκάκης στον Κιουταχή που δεν την γράφω για να μην σκανδαλίσω κάποιους, γιατί εκεί έχουμε φτάσει να σκανδαλιζόμαστε από τις λέξεις και όχι όταν μας λένε ότι όλοι τον ίδιο Θεό πιστεύουμε, δυστυχώς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com