Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Γιατί διακόπτουμε το μνημόσυνο του Πατριάρχη

        Ἐπὶ πολλὰ ἔτη γινόνταν λόγος γιὰ διακοπὴ μνημοσύνου, ἀλλὰ δὲν προχωροῦσε στὴν πράξη, ἐνῶ τώρα στὶς μέρες μας ξεκίνησε συγχρόνως ἀπὸ πολλὰ σημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἡ διακοπὴ μνημοσύνου ἑκάστου Ἐπισκόπου τῆς κάθε περιοχῆς.

        Τί σημάδι εἶναι αὐτό; Ἁπλᾶ, μέχρι τώρα γινόνταν παραβάσεις καὶ καταπατήσεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἀπὸ πολλὰ πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας πλὴν ὅμως μεμονωμένα καὶ γι᾽αὐτὸ ὁ Θεὸς μακροθυμοῦσε καὶ ἀνέμενε τὴν διόρθωση τῶν παρασυρομένων ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα κριτήρια τῆς ἀγαπολογίας καὶ τῶν κοινωνικῶν σχέσεων εἰς βάρος τῆς ὀρθῆς πίστεως εἰς Χριστὸν καὶ τῶν ἀποστολικῶν παραδόσεων καὶ ἐντολῶν ὅπως ἐκφράζονται ἀπὸ τοὺς Πατέρες καὶ τὶς Συνόδους.
        Ὅμως μετὰ τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης τὰ πράγματα ἄλλαξαν, διότι πλέον δὲν εἶναι προσωπικὲς ἐνέργειες γιὰ τὶς ὁποῖες θὰ δώσει λόγον ἕκαστος, ἀλλὰ εἶναι Συνοδικὲς ἀποφάσεις τὶς ὁποῖες ἢ τὶς ἀσπάζεσαι καὶ τὶς ἀκολουθεῖς ἢ τὶς θεωρεῖς ἀπαράδεκτες καὶ ἀπομακρύνεσαι γιὰ νὰ μὴ ἀσεβήσεις.
        Καὶ πρὶν γινόντουσαν παράνομες καὶ ἀσεβεῖς ἐνέργειες, ὅπως συμπροσευχὲς καὶ βλάσφημες δηλώσεις, στοὺς Διαλόγους, στὸ Π.Σ.Ε., στὶς συναντήσεις καὶ γιορτές, ἀπὸ τοὺς · Μεταξάκη, Ἀθηναγόρα, Δημήτριο, Βαρθολομαῖο κ.π.α. ποὺ εἶναι ἀμέτρητα, οἱ ὁποῖες μᾶς ἐνοχλοῦσαν καὶ ἀντιδρούσαμε, ἀλλὰ ἦταν ἀπὸ ξεχωριστὰ πρόσωπα μὲ προσωπικὴ πρωτοβουλία καὶ ἀραιά, ὅμως τώρα ἔγιναν σύσσωμα ἀπὸ ὅλες σχεδὸν τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες, μὲ Πανορθόδοξη Σύνοδο, μὲ ὁμόφωνη ὑπογραφὴ καὶ δεσμευτικὰ ὅπως λέει ὁ πρόεδρος τῆς Συνόδου κ. Βαρθολομαῖος.
        Ἆρα λοιπὸν ὅταν ἀκολουθεῖς μία Οἰκουμενιστικὴ Σύνοδο, δεσμεύεσαι, ὅπως ὅποιος ἀκολουθεῖ τὸν Πάπα εἶναι Παπικός, ὅποιος ἀκολουθεῖ τὸν Λούθηρο εἶναι Προτεστάντης, τὸν Σεβήρο εἶναι Μονοφυσίτης, τὸν Βαρθολομαῖο Οἰκουμενιστής, τὸν Μωάμεθ Μωαμεθανὸς, τὸν Βούδα Βουδιστής, τὸν Σατανᾶ Σατανιστής.
        Στὴν Σύνοδο ἔπρεπε ὁπωσδήποτε οἱ ἑτερόδοξοι νὰ ὀνομαστοῦν ἐκκλησίες, ἀλλὰ ἐπειδὴ ὑπῆρχαν ἀντιδράσεις ἀπὸ παραδοσιακοὺς Μητροπολῖτες τὶς ὠνόμασαν ἱστορικὲς ἐκκλησίες, δηλαδὴ ὅπως σ᾽ὅλες τὶς Συνόδους γινόνταν ἀγῶνας μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ καινοτόμων γιὰ τὸ ποῖοι θὰ ἐπικρατήσουν, ἔτσι καὶ σ᾽αὐτὴ τὴν Σύνοδο ἐπεκράτησαν οἱ καινοτόμοι Οἰκουμενιστὲς ποὺ ἦταν συντριπτικὴ πλειοψηφία καὶ ἀναγνώρισαν αἱρετικὲς ὁμολογίες καὶ συναγωγές, αἱρετικοὺς Διαλόγους, αἱρετικὰ Παγκόσμια Συμβούλια, αἱρετικοὺς γάμους, αἱρετικὲς βαπτίσεις, ἐνῶ ἂν ἦταν Ὀρθοδοξη Σύνοδος θὰ ἔπρεπε νὰ καταδικασει τὸ αἱρετικὸ ἡμερολόγιο ποὺ ἔσχισε τὴν Ἐκκλησία καὶ αὐτὸν ποὺ τὸ ἔκανε, τὸν Μεταξάκη, τὴν ἄρση τῶν ἀναθεμάτων τῶν αἱρετικῶν καὶ τὴν ἀναγνώριση τῶν αἱρετικῶν βαπτίσεων καὶ αὐτὸν ποὺ τὴν ἔκανε, τὸν Ἀθηναγόρα, τὶς ἀμέτρητες καὶ ἀτελείωτες συμπροσευχὲς καὶ αὐτοὺς ποὺ τὶς κάνουν, π.χ. Βαρθολομαῖο κ.α.π.
        Αὐτὸς ποὺ ἀλλάζει τὸ «Πιστεύω» δὲν εἶναι αἱρετικός; Ὁ Ἄρειος ἄλλαξε τὸ «γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα» γι᾽αὐτὸ εἶναι αἱρετικός. Οἱ Παπικοὶ πρόσθεσαν τὸ filiogve καὶ ὄχι μόνο γι᾽αὐτὸ εἶναι αἱρετικοί. Καὶ οἱ Οἰκουμενιστὲς προσπάθησαν ν᾽ἀλλάξουν τὸ πιστεύω «εἰς Μίαν Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησία» καὶ ὄχι μόνον γι᾽αὐτὸ εἶναι αἱρετικοί.
        Ἐπίσης θέλουν νὰ ἑνωθοῦν μὲ ὅλους τοὺς αἱρετικοὺς γι᾽αὐτὸ ὁ Οἰκουμενισμὸς δὲν εἶναι μόνο αἵρεση ἀλλὰ παναίρεση, δηλαδὴ ἕνωση ὅλων τῶν αἱρέσεων.
        Στὴν Ἐκκλησία ὁ Χριστὸς μᾶς ἔβαλε γιὰ νὰ σωθοῦμε καὶ ὄχι νὰ καταποντιστοῦμε. Δὲν εἶναι κρῖμα ἕνας αἱρετικὸς Πατριάρχης νὰ μᾶς ἑνώσει μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ νὰ μᾶς κερδίσει ὁ «βύθιος δράκων» ὅπως κατάπιε ὅλους τοὺς αἱρετικούς;
        Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση καὶ ἡ συνείδησή μας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ μνημονεύουμε αὐτοὺς ποὺ ἀποδέχονται καὶ ἀκολουθοῦν ἕναν αἱρετικὸ Πατριάρχη.
        Αὐτὸ δὲν εἶναι σχῖσμα, διότι ποῖος δημιουργεῖ σχῖσμα στὴν Ἐκκλησίας; αὐτὸς ποὺ ἀλλάζει τὰ δόγματα καὶ τὰ πιστεύω, ὅπως οἱ· Ἄρειος, Νεστόριος, Μακεδόνιος, Πύρος, Βέκκος καὶ Σεβῆρος, ἡ αὐτοὶ ποὺ δὲν ἀδιαφοροῦν, ἀλλ᾽ἀγωνίζονται κατὰ τῶν αἱρέσεων, ὅπως οἱ· Μέγας Ἀθανάσιος ὁ ἐξορισθείς, Ἅγιος Νικόλαος ὁ φυλακισθείς, Ἅγιος Παῦλος ὁ στραγγαλισθείς, Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς ὁ ἀποκοπεὶς γλῶσσα καὶ χεῖρα, Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ὁ ἀπωλέσας τὴν Μονήν του μὲ χιλίους μοναχούς, Θεοφάνης ὁ Γραπτὸς τὴν ὄψιν μὲ πυρωμένο σίδηρο καὶ τόσοι ἄλλοι ποὺ καθημερινῶς τιμοῦμε καὶ ἑορτάζουμε, ἀπὸ ὡρισμένους μᾶλλον ἐμπαικτικῶς, διότι τὰ ἔργα τους εἶναι ἀκριβῶς τ᾽ἀντίθετα, ἐνῶ ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος εἶπε· «τιμὴ μάρτυρος, μίμησις μάρτυρος».
        Αὐτὸ ποὺ ζητοῦμε εἶναι νὰ γίνει μία Ὀρθόδοξη Σύνοδος καὶ νὰ δικάσει κατὰ τοὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας κυρίως τὶς κεφαλὲς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοὺς Οἰκουμενικοὺς Πατριάρχες ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου μέχρι σήμερα.
        Μέχρι νὰ γίνει αὐτό, ἐμεῖς θὰ ἀγωνιζόμαστε κατὰ τῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μὲ κάθε τρόπο καὶ πρῶτον μὲ τὴν ἀπομάκρυνσή μας ἀπὸ τὴν ἀσέβεια στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἐπιτελεῖται ὅταν ἀποδέχεσαι τοὺς καταφρονιτές Του καὶ δεύτερον μὲ τὸν ἔλεγχο τῶν προδοτῶν Του, ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν ἐνημέρωση τῶν ἀληθινῶν χριστιανῶν ποὺ πονοῦν γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ δὲν ζοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
        Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ σῶσε τὴν Ἐκκλησία Σου ἀπὸ τοὺς λύκους ποὺ ἔχουν εἰσέλθει ἐντός της καὶ τρῶνε τὰ πρόβατά Σου, δηλαδὴ τὰ κάνουν λυκόπουλα. Γιατί Θεέ μου ἐπιτρέπεις αὐτὴν τὴν ἀπώλεια;
        Ἀλλὰ γνωρίζουμε ὅτι στὶς δοκιμασίες καὶ τοὺς πειρασμοὺς ὁ  Θεὸς ἀναδεικνύει Μάρτυρες καὶ στεφανώνει τοὺς ἀγωνιστὲς καὶ ἀποκαλύπτονται οἱ προαιρέσεις, οἱ καλὲς καὶ οἱ κακές. Ἆρα ἀδελφοὶ καιρὸς ἀγώνων καὶ στεφάνων. “ Ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν ” (Ματ. 11,12)
        Ὑπεραγία  Θεοτόκε σκέπασε καὶ φώτισέ μας τὰ τέκνα σου τοὺς χριστιανούς, γιὰ κανένα λόγο νὰ μὴ διαλέξουμε τὴν ὁδὸ τῆς ἀπωλείας, ἀλλὰ τὴν στενὴ καὶ τεθλιμμένη ὁδὸ τῶν ἁγίων ποὺ γιορτάζουμε, ποὺ ὅμως γιὰ τοὺς ἀνδρείους πιστοὺς τοῦ Χριστοῦ εἶναι γεμάτη ἀπὸ τὴν παρηγοριὰ τοῦ ἀγωνοθέτη καὶ τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν Του ποὺ ὑποσχέθηκε· “εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σὲ καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου” (Ματ. 25,23)
Μοναχὸς Παΐσιος Ἁγιορείτης

16 σχόλια :

 1. Οι αποτειχισθέντες αποκηρύσσουν Επισκόπους, Αρχιεπισκόπους, Πατριάρχες, Συνόδους και τοπικές Εκκλησίες καθιστώντας εαυτούς ...ΥΠΕΡΕΚΚΛΗΣΙΑ. Αν αυτό δεν είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος και αίρεση τότε τι είναι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εισαι τυφλός όντως ; Δεν μπορείς να δεις οτι αυτοι που κατέστησαν τους εαυτούς τους ΥΠΕΡΕΚΚΛΗΣΙΑ και αυτοι που βλασφημούν το Άγιο Πνεύμα ειναι αυτοί που συμμετειχαν και υπεγραψαν την συνοδο του Κολυμπαριου ;
   Kαι γιατι το εκαναν αυτο ; Eπειδη το λεω εγω ; Eπειδη το λεμε εμεις ; Eπειδη το λενε καποιοι ζηλωτες ; καποιοι φανατικοι ; καποιοι παλαιοημερολογιτες ;
   Οχι. Επειδη αυτα που ειπαν αυτοι εκει στη συνοδο ειναι τελειως αντιθετα με αυτα που εχουν ειπωθει μεχρι τωρα απο τις τοπικες,τις πανορθοδοξες,τις Οικουμενικες συνοδους και πασαν γραμμενη και αγραφον παραδοση της εκκλησιας ανα τους αιωνες μεχρι τωρα.
   Ποιος λοιπον τωρα παριστανει την ΥΠΕΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ; Aυτοι που μενουν σ αυτα που εχουν πιστωθει μεχρι τωρα και κοβουν η αυτοι που εισαγουν καινα και αλλωτρεια ;

   Διαγραφή
  2. Οικουμενιστη 4:43 , δεν υπαρχουν αποτειχισμενους, υπάρχουν ορθόδοξοι χριστιανοί που σταματούν να μνημονεύουν αιρετικούς οικουμενιστες ασεβείς. ΤΟ ΚΑΤΆΛΑΒΕΣ;

   Οι οικουμενιστες έχουν ονοματεπώνυμο, είναι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ και το σωστό είναι να παύσει η μνημόνευση τους.

   Διαγραφή
  3. Ξέχασες να τους βάλεις το επίθετο τους''ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΕΣ'' .... γι΄ αυτό δεν μπορείς να καταλάβεις ...ακόμα

   Διαγραφή
  4. Βαρύγδουπες εκφράσεις που όσο και αν προσπαθείς ΔΕΝ ΠΕΙΘΟΥΝ!
   Κανείς δεν αποκηρύσσει Επισκόπους,Αρχιεπισκόπους,Πατριάρχες κ.λ.π. όταν αυτοί είναι επόμενοι ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ.
   Όταν όμως,αυτοί είναι ΧΡΙΣΤΟΚΑΠΗΛΟΙ,συμπροσεύχονται,προλογίζουν βιβλία του Πάπα,καταργούν άρθρα του συμβόλου της Πίστεως και και και...εεε!τότε θα μας βρουν απέναντί τους.
   Γιατί εμείς είμαστε με τον ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ,πρόσεξε λοιπόν,γιατί αυτά που λες εσύ είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος.
   Δεν θα κουραστώ να στο λέω, όσο εσύ θα συνεχίζεις να λες αυτά τα ανυπόστατα που λες.

   Διαγραφή
  5. Είστε άσχετος κ. ανώνυμε 9 Ιανουαρίου 2017 - 4:34 μ.μ. ή εντεταλμένος να μιλάς εναντίον της πίστης μας. Δεν είναι η Ορθοδοξία παιχνιδάκι στα χέρια σας. Αν εσείς δεν πιστεύετε στην αιώνια ζωή, αν δεν πιστεύετε στα θαύματα, σίγουρα δεν μπορείτε να βρείτε τη μόνη Αλήθεια που σώζει, πόσο μάλλον να τη μεταλαμπαδεύσετε σε μια έστω ψυχή που θέλει να σωθεί.

   Διαγραφή
 2. ΣΕΒΑΧ Ο ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ9 Ιανουαρίου 2017 - 5:23 μ.μ.

  ΑΞΙΟΣ ΠΑΤΕΡ ΠΑΙΣΙΕ, ΜΗΝ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ.

  ΟΠΩΣ ΤΑ ΛΕΣ ΕΙΝΑΙ, ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ. ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΗΔΗ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ.ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΤΣΙ;!

  ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΑΣ ΕΝΑΣ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΙΕΡΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΛΕΕΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΤΣΙ ΚΑΙ Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΕΑΣ ΣΤΟ 11.55 ΛΕΠΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟ 31.55 ΛΕΠΤΟ. ΜΕΤΑ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ ΚΙ ΟΛΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ; ΕΤΣΙ ΠΑΡΑΣΥΡΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ.

  ΝΑ ΤΟ ΔΕΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ.

  ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ.

  Gedenkgottesdienst anlässlich des Anschlages am Breitscheidplatz in Berlin am 19. 12. 2016

  https://youtu.be/NxhV92JKgqI

  ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

  ΣΕΒΑΧ Ο ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ετσι ακριβως ευλογημενε π.Παισιε.ΔΕΝ παει αλλο.Καλλη ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ .ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μαζί σας στον αγώνα και εμείς σεβαστέ πατέρα Παίσιε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ερμηνεύουν με αιρετικό τρόπο τον ΙΕ’ Κανόνα της επί Μεγάλου Φωτίου Πρωτοδευτέρας Συνόδου, περί διακοπής του μνημοσύνου του αιρετικά διδάσκοντος επισκόπου (Σύμφωνα μέ τόν κανόνα αυτόν, η διακοπή τού μνημοσύνου τού οικείου Επισκόπου (όχι καί τής υπόλοιπης Εκκλησίας), επιτρέπεται (δέν επιβάλλεται) μόνο γιά λόγους πίστεως (γιά, κατεγνωσμένη υπό τών Πατέρων, αιρετική διδασκαλία). Αίρεση είναι :«Τό έν τινί παρεκλίναι τών κειμένων ημίν δογμάτων, περί τής ορθής πίστεως» (βλ. Αγίου Συμεών, κατήχηση λβ΄).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσύ δεν βλέπεις καμία αίρεση;;; Το ότι αναγνωρίζονται οι αιρετικοί ώς εκκλησίες δεν είναι σοβαρός λόγος;;; Ολοι οι οικουμενιστές που μπαίνετε και σχολιάζετε εδώ, το κάνετε ανώνυμα, γιατί φοβάστε, αυτό βλέπω. Ανοίξτε τά μάτια σας επιτέλους!!

   Διαγραφή
 6. Αδερφοί, το θέλημα Του Κυρίου ας γίνεται στη ζωή μας ώστε όταν μας καλέσει ο Πατέρας μας να αξιωθούμε όλοι μας, εξαιτίας Του, της Επουρανίου Βασιλείας. Να φωτίσει τις καρδιές μας γιατί μόνοι μας είμαστε ανύπαρκτοι και νεκροί, μόνο εξ'Αυτού ζούμε

  Επί χρόνια το Σεπτό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως φέρει τον τίτλο "Οικουμενικό". Μέσα στην κατάσταση αυτή αποτελεί ευκαιρία μεγάλης ταπεινώσεως η πολύχρονη πτώση του στον Οικουμενισμό.

  Ας έρθει τάχιστα η στιγμή της μετάνοιας όλων μας Κύριε.
  Σαββας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ἡ ἀποτείχηση εἶναι ἐξίσου ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν ἐνότητα τῶν κατά τόπων Ἐκκλησιών ὄσο καὶ ἡ παραμονή στὴν κοινωνία. Αὐτοί ποὺ ἐπιλέγουν την αποτείχιση, δεν το πράττουν επειδή θεωρούν τον εαυτό τους υπέρ-εκκλησία ή υπεράνω συνόδων. Αντιθέτως, νιώθουν υπέρμαχοι αυτών των συνόδων και δη τῶν Οικουμενικών.
  Μη μας ενοχλεί τόσο η αποτείχηση καθεαυτή, όσο για τα κίνητρα, που θα φανούν στο τέλος. Δηλαδή, υπάρχει αποτείχιση σωστή, εκείνη δηλαδή που περιγράφει ο ΙΕ'ος κανόνας της ΑΒ' Οικουμενικής, και βλέπουμε στη στάση των αγίων, και αποτείχιση που οδηγεί σε πληθώρα σχισμάτων. Εκείνοι οι πατέρες που θα αποφασίσουν την διακοπή της κοινωνίας ή του μνημοσύνου, πρέπει να είναι όσο νηφάλιοι θεολόγοι όσο και οι άγιοι πατέρες της Εκκλησίας. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει άνωθεν φωτισμός, άπταιστη θεολογική κατάρτιση, και όχι συνθήματα ξερά και ιδεοληψίες (τ.ε. ιδεολογικοποιημένη ορθοδοξία). Δεν ονομάστηκαν Άτλας της Ορθοδοξίας ορισμένοι άγιοι γιατί διέκοψαν μόνο ένα μνημόσυνο. Ονομάστηκαν έτσι γιατί απάντησαν στις προκλήσεις με τα θεολογικά συγγράμματά τους -μνημεία σήμερα άριστης θεολογίας- τα οποία μπήκαν σε όρους Οικουμενικών Συνόδων.

  Υπάρχει σαφή διαφορά μεταξύ διακοπή μνημοσύνου όπως του πάλαι ποτέ Ιουστίνου Πόποβιτς, και διακοπή μνημοσύνου που κάνουν κάποιοι ζηλωτές που νιώθουν ότι δεν λογοδοτούν σε κανέναν, ενώ από θεολογία είναι πράγματι ντενεκέδες. Δυστυχώς, θα το τολμήσω να το πω, στο Άγιον Όρος έχει καλλιεργηθεί μια τέτοια είδους νοοτροπία που τάχα αρκεί να έχει τις «γέροντα» για να είναι αλάθητος κριτής της οικουμένης. Όλα όσα που λένε λοιπόν είναι ψευδο-ταπείνωση, και ψευδο-ευσέβεια, βασισμένα σε μια ψεύτικη πνευματική ζωή, σε μια ανωριμότητα προσωπική και ποσώς μια νοσηρή ψυχολογία. Και ενώ είναι τόσο φανεροί σε όλους, εκείνοι καν υποψιάζονται ότι πάσχουν. Λοιπόν ο φαρισαϊσμός σήμερα βασιλεύει όπως και η αίρεση. Πάντως ο Ιησούς Χριστός επιφυλάσσει τα Ουαί για τους γραμματείς και φαρισαίους και όχι για τους Σαμαρείτες και τους Σαδδουκαίους.

  Ας όψονται οι πατέρες εκείνοι λοιπόν. Θα δώσουν λόγο στο Θεό για κάθε ψυχή εάν προκαλέσουν σχίσματα παρά να λύσουν τα θέματα που σκανδαλίζουν την Εκκλησία. Έχουμε παράδειγμα την περίπτωση των λεγομένων ΓΟΧ, οι οποίοι απέτυχαν πλήρως και με τον χειρότερο τρόπο, και εάν υποθέσωμεν ακόμη ξεκινώντας από μία έστω δικαιολογημένη (που;) αποτείχιση τους.

  Η σωστή αποτείχιση απαιτεί την παραπομπή σε ανώτερο Εκκλησιαστικό δικαστήριο, δηλαδή σε σύνοδο, να απολογηθεί πρώτα ο αποτειχίζων κατηγορών, πριν ακόμη εξεταστεί ο κατηγορούμενος. Θα πρέπει να παραπέμψουν το θέμα τους σε ανώτερη πανορθόδοξη σύνοδο, δια επιστολών σε όλα τα Πατριαρχεία και σε όλες τις τοπικές εκκλησίες για να διευθετηθεί η στάση τους Εκκλησιαστικά Συνοδικά. Λοιπόν αυτό οφείλουν οι πάντες να τηρήσουν άσχετα σε πιο στρατόπεδο βρίσκονται. Εκεί στη σύνοδο θα απολογηθούν οι πάντες και θα φανούν οι προθέσεις όλων. Μακάρι κάτι τέτοιο να γίνει. Έτσι προτάσσει και ο ΣΤ' κανόνας της Αγίας Β Οικουμενικής. Άμα εξοριστεί Ορθόδοξος αυτό ακόμη ευνοϊκότερο για την Εκκλησία. Θα είναι πασιφανές στη συνείδηση των πιστών από εκεί και πέρα ότι αδίκως διώκεται, και οι υπεύθυνοι καλύτερα να μην είχαν γεννηθεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Εύγε, καλόν αγώνα εύχομαι!
  Έχετε την υποστήριξη μεγάλης μερίδας του λαού και πρωτίστως των ΣΥΝΕΙΔΗΤΩΝ Ορθοδόξων Χριστιανών. Να μην πιστεύουν ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΦΕΛΕΙΣ ότι οι Χριστιανοί Ορθοδοξοί είναι οι αφελείς κι οτι εκφοβίζονται εύκολα με βαρύγδουπες δηλώσεις και εκφράσεις περί υπερεκκλησιών, υπερορθόδοξων, φονταμενταλιστών, παλαιοημερολιτών, σχισματος, πνευματικής υπερηφάνειας κτλ... Αυτά είναι γελοιότητες και εκ του πονηρού λεγόμενα. Κάποιος που αγαπάει τον Χριστό έχει πνευματική πυξίδα που τον οδηγεί με ασφάλεια!
  Η Ορθοδοξη Εκκλησια έχει περάσει και επιβιώσει μέσα από πολές μπορές, με αγώνα και θυσία, και σίγουρα θα επιβιώσει και τώρα. Ας είναι ενωμένη σε όλα λοιπόν για να αποχωρήσουν οι οικουμενιστές από την ευλογημένη Εκκλησία, να μείνει μόνο το μοσχοθυμίαμα της αληθινής Πίστεως και να πεταχτεί το θειάφι της μασονίας, της αίρεσης, της απιστίας. Ας πάψουν επιτέλους όλοι οι Ορθόδοξοι μαζί ενωμένοι να μνημονεύουν τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και τους πιστους ακολουθους του για να σωθεί και να φέρει πνευματικά άνθη η Εκκλησία μας! Κι όταν γίνει αυτό δεν θα υπάρχει πλέον χώρος ούτε για σχίσματα, ούτε για αίρεσεις. Ο νοών νοείτω. Διότι δεν είμαστε παπικοί και δεν είναι αλάνθαστος! Εκείνος θέτει τον εαυτό του εκτός Εκκλησίας με τις πράξεις και τις απόψεις του.
  Ευχαριστώ για το βήμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com