Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Διαμαρτυρία για τις άδικες κατηγορίες κατά του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση

Ἰδιωτική πρωτοβουλία Ὀρθοδόξων πιστῶν
Θεσσαλονίκη,     Δευτέρα 09/ 01/2017
Ἀριθμ. Πρωτοκ. εἰσερχομένου ἐγγράφου: 10/9-1-17

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία γιά τίς ἄδικες κατηγορίες κατά τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση
Παναγιώτατε,
      Πληροφορηθήκαμε τήν ὑπό ἡμερομηνίαν 10-12-2016 ἐπιστολή Σας πρός τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Θεόδωρο Ζήση, σύμφωνα μέ τήν ὁποία τόν καλεῖτε νά «παύσει τόν σκανδαλισμόν τῶν συνειδήσεων τῶν πιστῶν» καί τήν «δημιουργία ἀποτειχίσεων, σχισμάτων καί ἀνταρσιῶν» «συμπεριφερόμενος», κατά τήν Ὑμετέραν ἄποψιν, «ἀντικανονικῶς καί ἄνευ σεβασμοῦ πρός τήν Ὀρθόδοξη, Μία, Ἁγία καί Ἀποστολική Ἐκκλησία».
      Γνωρίζοντες ὅλοι μας τόσο τόν Πρωτοπρεσβύτερο π. Θεόδωρο Ζήση ἐπί σειρά ἐτῶν, τό ὀρθόδοξο ἦθος του καί τά ὀρθά του φρονήματα περί τῆς Πίστεως, καθώς καί τά τεκταινόμενα πού ἀφοροῦν τίς ἀποφάσεις τῆς πρόσφατης «Ἁγίας» καί «Μεγάλης» Συνόδου ἐν Κολυμπαρίῳ Κρήτης, οἱ ὁποῖες, ἐν ὀλίγοις, ἐκκλησιαστικοποιοῦν ὅλες τίς ἀπ’ αἰώνων αἱρέσεις παγκοσμίως, καθώς καί ἐπισημοποιοῦν τό Π.Σ.Ε. καί τούς ἀτέρμονες «διαλόγους» του μέ τήν κάθε παγκόσμια κακοδοξία, λυπούμεθα βαθύτατα γιά τίς ἄδικες κατηγορίες Σας εἰς βάρος τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση καί καταθέτουμε στήν Ὑμετέραν Πατρική ἀγάπη τούς ἑξῆς προβληματισμούς μας:
 • Πεῖτε μας ποῦ σφάλλει θεολογικῶς ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης σέ ὅσα εἴδατε ἤ ἀκούσατε ἀπό τά γραφόμενα καί λεγόμενα του, ὅπως, καθώς εἴπατε, τά παρακολουθεῖτε στό διαδίκτυο;
 •       Ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ παγκοσμίου Ὀρθοδόξου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπεῖχε ἀπό τήν «Ἁγία» καί «Μεγάλη» Σύνοδο καί δέν τήν ἀποδέχεται. Οἱ 4 Τοπικές Ἐκκλησίες τῆς Ρωσίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας καί Ἀντιοχείας πού δέν μετεῖχαν στή Σύνοδο τῆς Κρήτης καί δέν ἀποδέχονται τίς ἀποφάσεις της, ἀποτελοῦν ἀριθμητικά τοὐλάχιστον τό 70% τοῦ ὅλου πληρώματος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας! Ἄν συνυπολογίσουμε καί τό πλῆθος τῶν Χριστιανῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἀπ’ ὅλες τίς Τοπικές Ἐκκλησίες πού, ναί μέν, μετεῖχαν στήν Σύνοδο, ἀλλά τήν ἀπορρίπτουν, τότε γίνεται κατανοητόν πώς τό ποσοστό τοῦ 70% εἶναι πολύ μεγαλύτερο! Βάσει αὐτοῦ τοῦ ἀναμφισβήτητου γεγονότος, θά πρέπει Παναγιώτατε νά εἰσηγηθεῖτε ταυτόχρονα νά σωπαίνουν καί νά μήν ὁμιλοῦν, ἤ νά καθαιρεθοῦν καί ἀφορισθοῦν ὅλοι αὐτοί οἱ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ὀρθοδόξοι Χριστιανοί, μιά πού στήν συνείδησή τους, ἡ ὁποία σημειωτέον ἀνά τούς αἰῶνας ἐπικυρώνει ἤ ἀκυρώνει μία Σύνοδο, ἡ Σύνοδος εἶναι ληστρική! Σεῖς, ὅμως, ἐπιπλήττετε ἐπιλεκτικά τόν π. Θεοδώρο Ζήση καί τούς «σύν αὐτῷ», ὅπως ζήτησε ὁ Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, τόν ὁποῖο σπεύσατε ὡς πρῶτος Ἐπίσκοπος πανελλαδικά νά εὐαρεστήσετε!
 • Τήν ἴδια στιγμή πού Σεῖς Παναγιώτατε Ἐπίσκοπε καί Πατέρα μας σπεύσατε νά ἐπιπλήξετε τόν π. Θεόδωρο Ζήση, μετά τήν ἀπειλητική ἐπιστολή τοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου πρός τήν Ἱερά Σύνοδο καί τίς ἐντολές του περί σωφρονισμοῦ καί καθαίρεσης-ἀφορισμοῦ συγκεκριμένων προσώπων, ὑπάρχουν ἄλλοι συν-ἀδελφοί Σας Ἐπίσκοποι πού δέν ὑπέγραψαν τά ἐπίμαχα φιλοαιρετικά-φιλοοικουμενιστικά κείμενα τῆς Συνόδου (ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Ναυπάκτου κ.κ. Ἱερόθεος), πολλοί ἄλλοι Ἐπίσκοποι πού δέν μετεῖχαν στήν Σύνοδο καί δέν τά ἀποδέχονται ἐπίσης (π.χ. ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ, ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρόσιος, ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Κυθήρων κ.κ. Σεραφείμ κ.ἄ.), καθώς καί Ἐπίσκοποι πού ζήτησαν ἀπό ὅλους τούς Ἱερεῖς τῆς Ἐπικρατείας τους νά ἀποκηρύττουν ἐπίσημα ἀπό ἄμβωνος τόν Οἰκουμενισμό  ὡς Παναίρεση, ὥστε νά ἐνημερώνουν καί νά διαφυλάττουν ἀπό τό δηλητήριό του τό ποίμνιό τους (π.χ. ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Γόρτυνος κ.κ. Ἱερεμίας).
 • «Οὐδέν γάρ ὄφελος βίου καθαροῦ, δογμάτων διεφθαρμένων·» (P.G 59, 369), μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Τόσο σημαντική εἶναι ἡ περιφρούρηση τῶν ὀρθῶν δογμάτων τῆς Πίστεώς μας, πού δέν ὠφελεῖ ἀπό μόνος του ὁ καθαρός βίος. Ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, διάγων ὁ ἴδιος βίον καθαρόν, ταυτοχρόνως ὁμιλεῖ καί κηρύττει τά ὀρθά δόγματα πού μᾶς περιφρουροῦν ἀπό κάθε μολυσματική αἵρεση (καί ὄχι «ἐκκλησία»). Ἐξάλλου, ποιός Ἅγιος ποτέ διαχρονικά ἐν Συνόδῳ ἀναφέρει καί καταγράφει τίς αἱρέσεις ὡς «ἐκκλησίες»; Ποιός Ἄγιος ποτέ διαχρονικά ἐν Συνόδῳ δέν καλεῖ σέ μετάνοια τούς αἱρετικούς (καί ὄχι σέ ἀέναους «διαλόγους» μαζί τους) καί δέν καταδικάζει τήν κάθε αἵρεση;
«Ὁ μή λέγων τήν ἀλήθειαν ὑπεύθυνος ἐστίν τοῦ αἵματος τοὐτέστι τῆς σφαγῆς τῶν ψυχῶν τῶν πλανωμένων» μᾶς λέγει καί πάλι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυστόστομος. Ἀναρωτιόμαστε, ἀντί νά καταδικάζουμε τούς αἱρετικούς, ἐκφοβίζουμε μέ ἀπειλές καί διώξεις ὅσους διαφυλάττουν τήν Πίστη; Ἀδιανόητον!
 • Παναγιώτατε κ.κ. Ἄνθιμε, κατηγορεῖτε τόν π. Θεόδωρο Ζήση «διά τήν δημιουργίαν ἀποτειχίσεων, σχισμάτων καί ἀνταρσιῶν» ὡς πρᾶγμα «ἀντικανονικόν καί ἐκκλησιολογικῶς ἀπαράδεκτον», τήν στιγμή πού ὁ ΙΕ΄ Κανών ἀναφέρει ρητῶς: «Οἰ γάρ δι’ αἵρεσίν τινά παρά τῶν Ἁγίων Συνόδων, ἤ Πατέρων, κατεγνωσμένην, τῆς πρός τόν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτούς διαστέλλοντες, ἐκείνου δηλονότι τήν αἵρεσιν δημοσίᾳ κηρύττοντος, καί γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ’ Ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑπόκεινται πρό συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτούς τῆς πρός τόν καλούμενον Ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλά καί τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οὐ γάρ Ἐπισκόπων, ἀλλά ψευδεπισκόπων και ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καί οὐ σχίσματι τήν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλά σχισμάτων καί μεριμνῶν τήν Ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ρύσασθαι». Ὅταν λοιπόν ἡ μειοψηφία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά Συνόδου ὀνομάζει πλέον ἐπίσημα τίς αἱρέσεις «ἐκκλησίες» καί ἐπικυρώνει τήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ διά τῶν «διαλόγων» μέ κάθε αἵρεση στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.), ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης καί οἱ «σύν αὐτῷ» κάνουν σχίσμα;…
 • Ὡς πιστούς τῆς Μίας (καί μοναδικῆς), Ἁγίας καί Καθολικῆς (καί ὄχι παπικῆς) Ἐκκλησίας, μᾶς κάνει δεινή ἐντύπωση ἡ ἐπιτίμηση καί δίωξη τῶν ὀρθοφρονούντων ρασοφόρων καί λαϊκῶν ἀπό Πατριάρχες καί Ἐπισκόπους, μέ τήν δαμόκλειο σπάθη τῆς ἀλαλίας, τῆς καθαίρεσης καί τοῦ ἀφορισμοῦ των νά κρέμεται ἐπί τήν κεφαλήν των, ἐπειδή πονοῦν καί ἀγωνίζονται διά τό αὐτονόητον, δηλαδή διά τήν διαφύλαξιν τῶν ὀρθῶν δογμάτων τῆς Πίστεώς μας, ἐνῶ δέν ἀφορίζονται βλάσφημα πρόσωπα πού ὑβρίζουν τόν Θεόν καί τά ἱερά καί ὅσια, ὅπως ἐπί παραδείγματι ὁ Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρης, ὁ ὁποῖος ἔχει μετατρέψει τά τελευταῖα χρόνια τήν συμπρωτεύουσα σέ Σόδομα καί Γόμορρα Νο 2. Ὁ Κύριος, ὅμως, λέγει πώς κάθε ἁμαρτία συγχωρεῖται (στόν μετανοημένο ἄνθρωπο βεβαίως) ἐκτός αὐτῆς τῆς βλασφημίας κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία παρεμπιπτόντως ἀποτελεῖ τό κατ’ ἐξοχήν ἀποκύημα τῆς ἀθεΐας καί τῆς αἵρεσης-κακοδοξίας· «Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται.» (Ματθ. 12, 31).
 • Παναγιώτατε, στήν φετινή Χριστουγεννιάτικη Ἐγκύκλιο 2016 πού ἀποστείλατε νά ἀναγνωσθεῖ στούς Ἱερούς Ναούς, κάπου στό τέλος της μᾶς προτρέπετε τά ἑξῆς· «ἂς συνεχίσωμε ὅλοι μας, ὥριμοι καὶ γέροντες, παιδιὰ καὶ νέοι, τὸ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ τῆς ζωῆς μας, ὡς συνεχιστὲς τῆς πορείας τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τῶν προγονικῶν πατέρων μας». Σέ αὐτήν τήν προτροπή Σας ἤδη ὑπακούει ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης ὡς «ἑπόμενος τοῖς ἁγίοις Πατράσι»· ἑπομένως θά περιμέναμε τόν ἐκ μέρους Σας ἔπαινόν του. Ἀντιθέτως, γινόμαστε μάρτυρες τῆς ἐκ μέρους Σας ἐπιπλήξεώς του.
 • Τέλος, Παναγιώτατε, ὡς πιστοί καί ἀντιπροσωπεύοντες πολλούς περισσότερους πιστούς πού γιά διάφορους λόγους δέν ἔχουν τήν δυνατότητα νά ἐκφρασθοῦν, Σᾶς διαβεβαιώνουμε πώς οὐδόλως σκανδαλιζόμαστε ἀπό τόν π. Θεόδωρο Ζήση, ἀλλά ἀναπαυόμαστε μέ τόν ὀρθό του λόγο. Ἀντιθέτως, δηλώνουμε πώς σκανδαλιζόμαστε ἀπό κάθε ρασοφόρο Ποιμένα πού ἐν παντί καιρῷ, ὑπερβαλλόντως δέ ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως, ὅπως αὐτήν πού διανύουμε, σιωπᾶ, δέν ὁμολογεῖ ἀκέραιη τήν Ἀλήθεια ἤ ἀκόμη χειρότερα κακοφρονεῖ καί προδίδει τόν Χριστό καί τά ὀρθά δόγματα τῆς Ἀμώμου Πίστεως καί Ἐκκλησίας Του!
«Πᾶς ἄνθρωπος ἁγιάζεται διά τῆς ἀκριβοῦς ὁμολογίας τῆς Πίστεως».
(Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, P.G 90, 165 A).
Ἀσπαζόμενοι μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ τήν δεξιάν Σας καί ἐκζητοῦντες παρακλητικῶς τήν «ἐν ἀληθείᾳ» Πατρική Σας ἀνταπόκριση γιά ἀνάκληση τῶν ἀδικαιολογήτων ἀπειλῶν καί συστάσεων πρός τόν π. Θεόδωρο Ζήση νά παύσει νά ὁμιλεῖ γιά τόν Οἰκουμενισμό καί τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης καί μέ ὅ,τι ἄλλο ὑπονοεῖται διά αὐτόν, διατελοῦμε μετά τιμῆς,
Οἱ κάτωθι ὑπογεγραμμένοι Ὀρθόδοξοι πιστοί:
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΑΪΤΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΟΣ
ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΚΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΡΙΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΑΡΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΕΡΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΕΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΟΡΗ ΜΑΡΙΝΑ

26 σχόλια :

 1. Προσυπογράφω την παραπάνω επιστολή και χαίρομαι που μέσω του ιστολογίου σας, μου δίδεται η δυνατότητα ,αν και μακριά από τη Θεσσαλονίκη, να θέσω εαυτόν στην πολυπληθή ομάδα των υποστηρικτών του πατρός Θεοδώρου. Εξακολουθώ να δηλώνω ότι παραμένω στο ,εξ εμού χαρακτηριζόμενο, "ηλεκτρονικό του ποίμνιο" και να υψώνω φωνή διαμαρτυρίας στις όσες άδικες κατηγορίες εξαπολύονται εναντίον του. Άλλωστε, αν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και Ποιμενάρχης κ. Άνθιμος ανησυχεί και κόπτεται για την όποια ( Θοῡ Κύριε..) πνευματική παρεκτροπή του χριστεπώνυμου ποιμνίου του από τον π. Θεόδωρο, δεν έχει παρά να σπεύσει και να προστατέψει τα.. "απολωλότα" πρόβατά του συμμετέχοντας σε ανοιχτή θεολογική συζήτηση με τον π. Θεόδωρο ώστε να επισημάνει πού σφάλλει ο π. Θεόδωρος. Ας αφήσει για λίγο τον Επισκοπικό Θρόνο του και ας ενσκήψει ταπεινά πάνω στην καλή ανησυχία του πατρός Θεοδώρου και των "συν αυτώ".
  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
  Μία εκ των "συν αυτώ":
  Σοφία Τσέκου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συμφωνώ και επαυξάνω.Καλά που υπάρχει η θαρραλέα φωνή του π. Θεόδωρου Ζήση. Γιατί ενοχλεί η αλήθεια και πού κάνει λάθος ο π. Θεόδωρος;Ποτέ μου δεν τον έχω ακούσει να εκφράσει επί θεολογικού ζητήματος την προσωπική του γνώμη. Μονίμως αναφέρεται στους Αγίους Πατέρες έχοντάς τους ως φωτεινούς οδοδείκτες τόσο για τον εαυτό του όσο και για εμάς τους πιστούς.Επιτέλους,Σεβασμιώτατε τί σας προκαλεί πια τόση ταραχή; Ο Αγιοπατερικός λόγος ή ότι γίνεται ,μέσω του π. Θεώδορου, γνωστός ο Αγιοπατερικός λόγος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χίλια μπράβο στους υπογράφοντες!Θέτω ανεπιφύλακτα την υπογραφή μου στα όσα θεολογικώς υποστηρίζει ο π. Θεόδωρος ,ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να βαδίζει επί της ασφαλούς οδού των Αγίων Πατέρων.Αν αυτό δεν αρέσει στον Επίσκοπο Θεσσαλονίκης, ας μας πει ο Σεβασμιώτατος τί δεν του αρέσει από την θεολογία του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου ή από τη διδασκαλία των Αγίων της Εκκλησίας μας κλπ. και τί προτίθεται να κάνει για αυτό...εκτός ,αν "κόβουμε και ράβουμε" τα λόγια των Πατέρων για να βγάζουμε κάθε φορά το κουστούμι που μας βολεύει
  Χρόνης Τσώρης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θερμά συγχαρητήρια για την εμπεριστατωμένη ομολογία σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σας ευχαριστουμε για το αρθρο, συμφωνουμε και ακολουθουμε τον π. Θεοδωρο και τον π. Νικολαο. Ειμαστε κατα του αιρετικου οικουμενισμου και ελπιζουμε οτι θα καταλαβουν το λαθος τους οι μητροπολητες μας. Ευαγγ. Ζαλακωστα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Προσυπογράφω την κοινή επιστολή και συντάσσομαι.
  ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
  Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αλλα προβλήματα δεν έχει η πατρίδα μας, ο π. Θεόδωρος ειναι το μεγαλύτερο. Πηγαίνετε να βοηθήσετε κανέναν άστεγο χριστιανοί. Φτιάξτε ένα κοινωνικό ιατρείο στο όνομα του π. Θεοδώρου ή κανένα συσσίτιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καί ποῦ ξέρεις ἄν δέν βοηθοῦμε καί ἄστεγους ἐσύ πού λαλεῖς;

   Ἡ μεγαλύτερη ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ πνευματική. Μόνη της ἡ ὑλική...παραπέμπει στούς Μασόνους. Οὔτε ὁ π. Ζήσης, οὔτε κανένας ἀπό ἐμᾶς θέλουμε νά τούς μοιάσουμε.

   Καί κάτι ἀκόμη. Ἡ ὑλική ἐλεημοσύνη γίνεται ἐν κρυπτῷ. Τά πνευματικά καί δογματικά ζητήματα τῆς Πίστεως, ἀντίθετα, εἶναι δημόσια γιατί μᾶς ἀφοροῦν ὄλους μας, ὄλη τήν Ἐκκλησία.

   Ἡ προτροπή σας εἶναι ἀδιάκριτη καί ἀπαράδεκτη στήν παροῦσα φάση καί ἔτσι ὅπως μᾶς τήν προτείνετε, τήν στιγμή πού ἐνῶ βάλλεται ἡ Πίστη μας καί κάποιοι πλησίον μας διώκονται γιά αὐτήν, ἐσεῖς μᾶς παραπέμπετε σέ συσσίτια.

   Νά σᾶς πῶ καί κάτι ἄλλο;
   Σιγά νά μήν θέλει ὁ π. Ζήσης νά γίνει κοινωνικό ἰατρεῖο (ἔχει ἡ Μητρόπολη τέτοιο ἤδη) καί μάλιστα στό ὄνομά του (σά νά κάνει διαφήμιση τοῦ ἑαυτοῦ του στόν Μητροπολίτη του).

   Τί νά πεῖ κανείς;...

   Διαγραφή
  2. Αυτά τ' αφήνουμε για τους Μητροπολίτες, έχουν περισότερη προβολή στις τηλεοράσεις.
   Εμείς ακολουθούμε αυτό που είπε ο Κύριος.
   Η ελεημοσύνη,εν κρυπτώ.

   Διαγραφή
 8. Προσυπογράφω την επιστολή
  Μουρέλου Ειρήνη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Προσυπογράφω την επιστολή και συντάσσομαι.

  Παν. Ματσούκης --- Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Προσυπογράφω την επιστολή.
  Δημήτρης Νατσιός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Προσυπογραφω την επιστολη.
  Αννα Χατζηγιαννη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Συμφωνώ απόλυτα με την επιστολή, είναι μεγάλη αδικία αυτή που γίνεται με τον Πατέρα Θεόδωρο ''και των συν αυτώ'', όπως μεγάλη είναι και η προδοσία της πίστης μας από τους φιλοπαπικούς ιεράρχες, ευτυχώς που υπάρχουν αυτές οι φωνές διαμαρτυρίας που μας εκφράζουν και δίνουν μια νότα αισιοδοξίας μέσα στον γενικό λήθαργο που επικρατεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Προσυπογράφω και συντάσσομαι....Παναγιότατε κ.Ανθιμε,όπως καταλαβαίνεις οι φωνές πληθαίνουν και θα συνεχίσουν.Επιτέλους αφυπνίσου και δες κατάματα την αλήθεια και το συμφέρον της ψυχής σου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Προσυπογράφω την επιστολή
  Λωρίτου Ελένη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Προσυπογράφω και συντάσσομαι.
  Κωσταντίνα Ξυπολιά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Απαντήσεις
  1. Συμφωνω και προσυπογραφω την επιστολη και συντασσομαι με τον π.Θεοδωρο Ζηση.Μεσαικος Κωνσταντινος.

   Διαγραφή
 17. Προσυπογράφω την επιστολή και συντάσσομαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Προσυπογράφω την επιστολή και συντάσσομαι και εγώ.
  Πανίδου Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Προσυπογραφω και συντασσομαι.
  Θεοδώρα Διδασκάλου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ12 Ιανουαρίου 2017 - 1:02 π.μ.

  Προσυπογράφω και συμπαρίσταμαι
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Προσυπογραφω και συντασσομαι.Χρηστος.Θεοδ.Ελευθεριαδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com