Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Ουκρανία: Κυριακής της Oρθοδοξίας, ο επίσκοπος Λογγίνος, αναθεματίζει τον οικουμενισμό και την ψευτοσύνοδο της Κρήτης !

Screenshot (1).png
Ουκρανία: Κυριακής της ορθοδοξίας, ο επίσκοπος Λογγίνος της κανονικής εκκλησίας που υπάγετε στο πατριαρχείο Μόσχας, αναθεματίζει τον οικουμενισμό και την ψευτοσύνοδο της Κρήτης !
ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ

1) - Τοῖς ἐπαγγελλομένοις τά τῶν Ἑλλήνων, ἤτοι εἰδωλολατρῶν, δυσσεβῆ δόγματα καί ἀναβιοῦσι τά μυθικά αὐτῶν πλάσματα ἀρχαιολάτραις καί νεοπαγανισταῖς, ἀνάθεμα (γ΄).
2) - Ἀρείῳ τῷ πρώτῳ θεομάχῳ καί ἀρχηγῷ τῶν αἱρέσεων, ἀνάθεμα (γ΄).
3) - Μακεδονίῳ τῷ δυσσεβεῖ καί Νεστορίῳ τῷ θεηλάτῳ, τῷ παθητήν λέγοντι τήν Ἁγίαν Τριάδα, καί Οὐαλεντίνῳ δυσσεβεῖ τῷ παράφρονι, ἀνάθεμα (γ΄).
4) - Πέτρῳ τῷ Κναφεῖ καί παράφρονι, τῷ λέγοντι «Ἅγιος Ἀθάνατος, ὁ σταυρωθείς δι’ἡμᾶς», ἀνάθεμα (γ΄).
5) - Παύλῳ τῷ Σαμοσατεῖ καί Θεοδοτίωνι τῷ τούτου συμμύστη καί ὁμόφρονι, σύν ἄλλῳ Νεστορίῳ παράφρονι, ἀνάθεμα (γ΄).
6) - Πέτρῳ Δειλαίῳ τῷ αἱρετικῷ, τῷ καί Λυκοπέτρῳ ἐπονομαζομένῳ, Εὐτυχίῳ τε καί Σαββελλίῳ τοῖς κακόφροσιν, ἀνάθεμα (γ΄).
7) - Ἰακώβῳ Ἀρμενίῳ τῷ Ζανζάλῳ, Διοσκόρῳ «πατριάρχῃ» Ἀλεξανδρείας καί Σεβήρῳ τῷ δυσσεβεῖ, ἅμα Σεργίῳ, Παύλῳ καί Πύρρῳ τοῖς ὀμόφροσι, σύν Σεργίῳ, μαθητῇ τοῦ Λυκοπέτρου, ἀνάθεμα (γ΄).
8) - Τοῖς Ὠριγενισταῖς καί τοῖς ὀπαδοῖς καί διαδόχοις αὐτῶν, ἀνάθεμα (γ΄).
9) - Ὅλοις τοῖς Εὐτυχιανισταῖς καί Μονοθελήταις καί Ἰακωβίτες καί Ἀρτζιβουρίταις καί ἁπλῶς πᾶσιν αἱρετικοῖς,  ἀνάθεμα (γ΄).
10) - Τοῖς ἐκπεσοῦσι αἱρεσιάρχαις καί ἀρνουμένοις τήν Ἁγίαν Δ΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον, Καρεκίν Β΄ Ἀρμενίας, Θεοδώρῳ Β΄ Αἰγύπτου, Παύλῳ Αἰθιοπίας, Ἰγνατίῳ-Ἐφραίμ Β΄ Συροϊακωβιτῶν, Βασιλείῳ-Θωμᾷ Α΄ Μαλαμπαριανῶν-Ἰνδιάνων, τοῖς κακῶς ὀνομάζουσιν ἑαυτούς Ὀρθοδόξους καί τοῖς αὐτοῖς κοινωνοῦσι, ἀνάθεμα (γ΄).  
11) - Τοῖς ἀρνουμένοις τάς Ἁγίας Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ καί Ζ΄ Οἰκουμενικάς Συνόδους Μονοφυσίταις, Μονοθελήταις καί Μονοενεργήταις, ἀνάθεμα (γ΄).
12) - Τῷ φρυαξαμένῳ συνεδρίῳ κατά τῶν σεπτῶν Εἰκόνων, ἀνάθεμα (γ΄).
13) - Εἴ τις οὐ προσκυνεῖ τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ἐν Εἰκόνι περιγραπτόν κατά τό ἀνθρώπινον, ἤτω  ἀνάθεμα (γ΄).
14) - Βαρλαάμ Καλαβρῷ, Γρηγορίῳ Ἀκινδύνῳ, Προχώρῳ Κυδώνι, Νικηφόρῳ Γρηγορᾷ, Γεωργίῳ Λαπίθῃ καί τοῖς ὀπαδοῖς καί διαδόχοις αὐτῶν, ἀνάθεμα (γ΄).
15) - Τοῖς κηρύσσουσι καί διδάσκουσι τήν αἵρεσιν τοῦ νεοβαρλααμισμοῦ, ἀνάθεμα (γ΄).
16) - Τῷ κανονικῶς ἀνυποστάτῳ καί ἐκπεσόντι αἱρεσιάρχῃ Πάπᾳ Παλαιᾶς Ρώμης Φραγκίσκῳ τῷ Α΄ καί τοῖς αὐτῷ κοινωνοῦσι, ἀνάθεμα (γ΄).
17) - Τοῖς Μαρτίνῳ Λουθήρῳ, Ἰωάννῃ Καλβίνῳ, Οὐρλίχῳ Σβιγλίῳ καί Ἐρρίκῳ τῳ 8ῳ δυσσεβεῖ βασιλεῖ καί τοῖς σύν αὐτοῖς συγκροτήσασι τάς αἱρετικάς παραφυάδας τῆς Διαμαρτυρήσεως, ἀνάθεμα (γ΄).
18) - Τῷ αἱρεσιάρχῃ τῆς θρησκευτικῆς παρασυναγωγῆς τοῦ Ἀγγλικανισμοῦ Ἰουστίνῳ Γουέλμπι καί τοῖς αὐτῷ κοινωνοῦσι, ἀνάθεμα (γ΄).  
19) - Τοῖς ἀρνουμένοις καί καθυβρίζουσι τήν Παναγίαν, Ὁμοούσιον, Ἀδιαίρετον καί Ζωοποιόν Τριάδαν Ραββίνοις τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, Ἰσλαμισταῖς καί μέλεσι τῆς ἀνωνύμου φυλλαδικῆς Ἑταιρίας Σκοπιά τοῦ Πύργου τῶν «Μαρτύρων» τοῦ Ἱεχωβᾶ, ἀνάθεμα (γ΄).
20) - Τοῖς δυσφημοῦσι τά ἱερά Μυστήρια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Βαπτισταῖς, Ἀντβεντισταῖς καί Πεντηκοστιανισταῖς, ἀνάθεμα (γ΄).
21) - Τοῖς κηρύσσουσι καί διδάσκουσι τήν παναίρεσιν τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἀνάθεμα (γ΄).
22) - Τοῖς κηρύσσουσι καί διδάσκουσι τήν μεταπατερικήν, νεοπατερικήν, συναφειακήν καί μετακανονικήν αἵρεσιν, ἀνάθεμα (γ΄).
23) - Τοῖς ἀρνουμένοις τάς Ἁγίας Η΄ καί Θ΄ Οἰκουμενικάς Συνόδους, τάς συγκληθείσας ἐπί Μεγάλου Φωτίου καί Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, παποφιλιοκβισταῖς, ἀνάθεμα (γ΄).
24) - Τῷ προτεσταντικῷ λεγομένῳ «Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν»-Αἱρέσεων, ἐν ᾧ διδάσκεται ὅτι ἅπασαι αἱ αἱρέσεις κλάδοι εἰσί τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, καί τοῖς Ὀρθοδόξοις, τοῖς συμμετέχουσι ἐν ταῖς ἀντικανονικαῖς συμπροσευχαῖς μεθ’αἱρετικῶν κατά τήν λεγομένην «ἑβδομάδα προσευχῆς ὑπέρ τῆς ἑνότητος τῶν χριστιανῶν», ἀνάθεμα (γ΄).
25) - Τοῖς ἀντορθοδόξοις κειμένοις τοῦ Τορόντο (1950), Μπαλαμάντ (1993), Σαμπεζύ (1994), Πόρτο Ἀλέγκρε (2006) καί Πουσάν (2013), ἀνάθεμα (γ΄).
26) - Τοῖς διδάσκουσι ὅτι αἱ αἱρέσεις, αἵτινες ἀπεκόπησαν ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, συμπεριλαμβάνονται ἐντός αὐτῆς, τάς ὁποῖας καί ὀνομάζουσι «ἀτελεῖς ἐκκλησίας» καί ὅτι ἔστι σωτήριος Χάρις, ἔγκυρον βάπτισμα καί ἐνεργοῦσα Χάρις τῆς ἱερωσύνης ἐκτός τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀνάθεμα (γ΄).  
27) - Τοῖς κηρύσσουσι καί διδάσκουσι τήν αἵρεσιν ὅτι ὁ ἐκάστοτε Οἰκουμενικός Πατριάρχης πρῶτος ἐστί ἄνευ ἴσου, ἀνάθεμα (γ΄).
28) - Τῇ ληστρικῇ, αἱρετικῇ καί οἰκουμενιστικῇ ψευδοσυνόδῳ τῆς Κρήτης τοῦ Ἰουνίου 2016, τῇ λεγομένῃ «Ἁγίᾳ καί Μεγάλῃ Συνόδῳ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», τοῖς κακοδόξοις αὐτῆς κειμένοις, ἅτινα θεσμοθετοῦσιν α) τήν διεξαγωγήν τοῦ διαλόγου μεταξύ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί αἱρέσεων μέ κριτήριον τάς προτεσταντικάς πλατφόρμας καί οὐχί τήν Ὀρθόδοξον Ὁμολογίαν, β) τήν  λεγομένην «ἀποκατάστασιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν» καί τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τοῦ ὅρου «ἐκκλησία» διά τούς αἱρετικούς, γ) τόν Καταστατικόν Χάρτην  τοῦ προτεσταντικοῦ λεγομένου «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν»-αἱρέσεων καί τόν δογματικόν μινιμαλισμόν ὡς βάσιν τοῦ διαλόγου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετά τῶν αἱρέσεων, δ) τήν «Δήλωσιν τοῦ Τορόντο» τοῦ 1950, σύμφωνα μέ τήν ὁποίαν i) ὑπάρχουσιν μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί ἐκτός τῶν τειχῶν Αὐτῆς, ii) ὑπάρχει Ἐκκλησία ἐκτός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί iii) τό ἀποτελεῖν μέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ περιεκτικώτερον ἔστιν ἤ τό ἀποτελεῖν μέλος τῆς ἰδίας Ἐκκλησίας, ε) τούς μεικτούς γάμους μέ πρόσχημα μίαν ψευδήν οἰκονομίαν, καί στ) τήν αἱρετικήν ζηζιούλιαν θεωρίαν περί ἀνθρωπίνου προσώπου, καί τοῖς ἀποδεχομένοις καί ἐφαρμόζουσι τάς αἱρετικάς αὐτῆς ἀποφάσεις, ἀνάθεμα (γ΄).
29) - Τῇ Μασονίᾳ καί τῷ διεθνῇ φρικώδῃ Σιωνισμῷ,  ἀνάθεμα (γ΄).
30) - Ὅλοις τοῖς αἱρετικοῖς,  ἀνάθεμα (γ΄).

26 σχόλια :

 1. Άγιος Επίσκοπος! Αυτός είναι Επίσκοπος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ απόλυτα! Το έργο του συγκεκριμένου επισκόπου είναι από πολλές απόψεις μεγάλο! Άξιος!!

   Διαγραφή
 2. ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ.Χρήστος.Θεόδ.Ελευθεριάδης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ἐξαιρετικὰ ἀναθέματα!!! Ὑπερεῦγε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο Επίσκοπος Λογγίνος τοποθετεί τον Θεό, πάρα πολύ σωστά και δίκαια, ΠΑΝΩ από οποιαδήποτε άλλη επίγεια σκοπιμότητα και "συμφέρον".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα και από εμένα.
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΪΟΡΔΑΝΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αναθεμάτισε δλδ έστειλε πακέτο στην κόλαση ολόκλησρο τον πληθυσμό της Γης πλην -ας πούμε- 10.000 ανθρώπων. Εις πολλά έτη δέσποτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. τί θέλει να πεί ο φίλος αιρετικός οικουμενιστής;Χρήστος.Θεόδ.Ελευθεριάδης.

   Διαγραφή
  2. Πολλοί γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δέ έκλεκτοί. (Ματθ. κ΄16)

   Διαγραφή
  3. Ταίρι δέν έχει η ασχετωσύνη σου αγαπητέ μου ! Μήπως οι δώδεκα απόστολοι άντε και οι ευρύτεροι μαθητές του Χριστού αποτελούσαν καμμιά πλειονότητα ; Μήπως άκουσες ποτέ σου για την μικρή ζύμη ; μήπως για το ΄΄ο είς και η Αλήθεια ΄΄ μήπως επι τέλους για τον τριτο πειρασμό του Χριστου ,για τον Μέγα Ιεροεξεταστή του Ντοστογιέφσκυ μιάς και φαίνεσαι και κουλτουριάρης ; Προσπάθησε να κατανοήσεις αυτά και ύστερα να ειρωνεύεσαι Ασυναγώνιστη Primus sine paribus είναι η βλακεία κάποιων ......Λ.Ε.

   Διαγραφή
  4. Από το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί (Primus sine paribus) μπορεί κανείς να καταλάβει πολλά...

   Διαγραφή
  5. Οι αιρετικοί,οι ίδιοι αποφασίζουν να κολαστούν αυτεξουσίως!Η Εκκλησία κάνει ενημέρωση γι΄αυτούς που θέλουν να σωθούν.Χωρίζει την αλήθεια(αιωνία η μνήμη) από το ψέμα(ανάθεμα)!

   Διαγραφή
 7. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, θυμάμαι, στις Εκκλησίες μας διαβάζανε οι Ιερείς τα αναθέματα αυτά, ακριβώς όπως έκανε και αναφερόμενος Επίσκοπος από την Ουκρανία. Μετά, όλα σταμάτησαν και τώρα όλοι αυτοί οι αιρετικοί, ξαφνικά έγινα Ορθόδοξοι!!! Τί συνέβει ; άλλαξαν τα πιστεύω τους; Ολοι μαζί; και εμείς τους δεχτήκαμε σαν ορθοδόξους; Γιατί δεν μας λέει κάποιος τί συμβαίνει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επιτρέψτε μου μία δοκιμή εξήγησης,

   Ο λαός του Θεού έχει απομακρυνθεί ακραία από τον Κύριο,όλοι.
   Ο λαός του Θεού που γεννά το ιερατείο εκκοσμικευτηκε και χαίρεται με τούς "δικούς του".
   Ο λαός του Θεού που ευθύνεται να αγαπάει πάνω από όλα τον Κύριο αγαπάει τα πάντα και τούς πάντες εκτός από αυτόν.
   Ο λαός του Θεού που εν δυνάμει μένετε να βλέπει το άκτιστο Φώς βλέπει μόνο κοσμικά φανάρια.
   Ο λαός του Θεού που ευθύνεται να χύνει το αίμα του(ζωη) χύνει καθημερινά το αίμα του Χριστού.
   Ο λαός του Θεού που ευθύνεται να απομακρυνθεί τροπικά τον Κόσμο κατάντησε χειρότερος από αυτόν.
   Ο λαός του Θεού που ευθύνεται να διαμαρτύρεται για κακοδοξίες του ιερατείου σωπαίνει, (άθεοι).
   Ο λαός του Θεού που ευθύνεται να επιτρέπει μόνο φωτισμένους, αγίους να καταλάβουν τούς θρόνους δέχεται σήμερα κάθε "σπουδαγμενο Θεολόγο".
   Ο λαός του Θεού που αντιτάχθηκε τον Σατανά σήμερα χορεύει τον χορό του.
   Ο λαός του Θεού που ευθύνεται να ζει με μετάνοια ζει μέσα στην ανοησία.
   Ο λαός του Θεού που ευθύνεται να ζητεί πρώτον την βασιλείαν του ουρανού δεν πιστεύει καν ότι υπάρχει.
   Ο λαός του Θεού που ευθύνεται να θυσιάζει την Ζωή για τον πλησίον ζητεί μόνο θύματα.
   Ο λαός του Θεού που ευθύνεται να χαλιναγωγεί τα πάθη του καυχιέται περί τούτον.
   Ο λαός του Θεού που ευθύνεται να τρέμει τα λόγια Κυρίου "εταιρε πως εισηλθες ωδε μη εχων ενδυμα γαμου" και όχι οποιονδήποτε, φοβάται την σκιά του.
   Ο λαός του Θεού που ευθύνεται να ζητεί με δάκρυα "Πιστεύω, Κύριε, βοήθει μου τη απιστία" καυχιέται για την πίστη του.
   Ο λαός του Θεού που ευθύνεται να θυσιάζει καθημερινά με κάθε πνοή καθε κύτταρο του σώματος την Καρδιά του, ζητώντας, Κύριε πάρε το χάλι και κάντο χαλί τον αχραντων γλυκύτατον ποδιών σου,έλα πυρπόλησε με και αφάνισε κάθε βρώμα και σκότος εντός μου, δώσε σε ικετεύω να μεθύσω μέσα στην γλυκύτατη αγκαλιά σού,

   Δυστυχώς κατάντησε ματαιοφρων,

   Συγχωρέστε με τον τρελό.   Διαγραφή
  2. Αφαίρεσε η Σύνοδος το ανάθεμα από το Τυπικό!

   Διαγραφή
 8. Δόξα το Θεό που υπάρχουν τέτοιοι επίσκοποι. Αξιος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Τολμηρό και ίσως ακραίο βήμα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι το κείμενο του Τριωδίου.Έχεις άγνοια!

   Διαγραφή
 10. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, ότι πέρυσι το Μάρτιο στην ημερίδα της Ι.Μ.Πειραιώς είχε έρθει ο επίσκοπος Λογγίνος και εκφώνησε ένα κείμενο τέτοιου ύψους ομολογίας. Ο δε π.Θεόδωρος Ζήσης τόσο πολύ χάρηκε γι' αυτό το ομολογιακό του πνεύμα, που στην ομιλία του είπε ότι αν θελήσουν οι επίσκοποι της Ελλάδος να επιβάλλουν τις αποφάσεις της εν Κολυμπάρι Συνόδου, "Θα πάμε στην Ουκρανία και θα μνημονεύουμε Λογγίνου του επισκόπου ημών"!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Τό "δλδ" σημαίνει "δηλαδή"; Ἂν ναί, πῶς βγάζεις αὐτὸ τὸ συμπέρασμα; Πολὺ θὰ ἤθελα νὰ μάθω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Το αναθεμα στον οικουμενισμό δεν συνεπάγεται ότι στέλνει στη κόλαση όλη την ανθρωπότητα. Μην μπερδεύετε όσα δεν γνωρίζετε, είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, σχετικά με το ανάθεμα. Άλλο αναθεματίζω την αίρεση, έτερο αναθεματίζω τους συμμέτεχοντας στην αίρεση.

  Στον 68ο αναθεματισμό των εικονομάχων αναθεματίζονται όσοι εις γνώση τους συμμετέχουν στην κοινωνία με όσους ασεβούν στις ιερές εικόνες. Οι εν αγνωσία τους κοινωνούντες με την εικονομαχία δεν αναθεματίστηκαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Το “Συνοδικό της Ορθοδοξίας” (κείμενο καθολικής αποδοχής, συνοδικών αποφάσεων, που έλαβε την τελική του μορφή κατά το β’ ήμισυ του 14ου αιώνος), αναφέρει επίσης :
  “Ὁ μή λέγων τοῖς αἰρετικοῖς ἀνάθεμα, ἀνάθεμα ἔστω”.

  Kαι για όσους δεν γνωρίζουν και μας θεωρούν κακούς, χωρίς αγάπη, να αναφέρω τα εξής :
  Η λέξη «ανάθεμα» (εκ του ρ. ανατίθημι) με την καλή της έννοια, σημαίνει το αφιερωμένο στο Θεό πρόσωπο (ανάθημα) ή το προσφερόμενο αντικείμενο (το τάμα). Κυριάρχησε όμως περισσότερο η αρνητική της σημασία, με την έννοια του χωρισμένου και απομονωμένου από τον Θεό, προσώπου. Σ’ αυτή την περίπτωση σημαίνει την εγκατάλειψη του αιρετικού στο έλεος του Θεού, για τη συναίσθηση των ευθυνών του, και την καταδίκη της πλάνης του. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ, ότι ο αναθεματισμός δεν επέχει θέση ποινής ή τιμωρίας για εκδικητικούς ή άλλους λόγους. Πρόκειται για αμυντική τακτική της Εκκλησίας, στην προσπάθειά της από τη μία να συνετίσει τον αιρετικό και από την άλλη να διαφυλάξει ακέραιη την ενότητα του ποιμνίου της, αλλα και να το διαφυλάξει από τις ψυχοφθόρες κακοδοξίες των αιρετικών
  Ο αναθεματισμός, πέρα από έκφραση καταδίκης της πλάνης, αποτελεί και ένα τελευταίο παιδαγωγικό μέτρο αγάπης. Αποβλέπει στην μετάνοια του αιρετικού, στη συνειδητή του μεταστροφή και στην τελική του επιστροφή στους κόλπους της Εκκλησίας.

  Σταύρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com